Rees, W.A. van – Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier, Deel II

Nieuwe herziene uitgave, Bolle, Rotterdam (1862)

Rees - Herinneringen II, 275, 276-277

[Jakarta 6 – Gebouw] 

Aan den kant van het Waterlooplein die tegen het ‘Groote Huis’ ziet, rechts van den breeden weg naar het Koningsplein, stond indertijd een groot houten huis, met pannen gedekt, dat een reeks van jaren door de eerste militaire autoriteit in de afdeeling bewoond maar sedert eenigen tijd afgekeurd was. Ruime voor- en achter-, binnen- en buitengalerijen, een achttal kamers, een groot erf met vruchtboomen, dat zich tot aan de snelstroomende Tjiliwong uitstrekte, een stal voor acht paarden, een breed koetshuis en een menigte bijgebouwen, ziedaar ten naastenbij de woning, die voor hare bestemming ongeschikt was geworden en eerlang zou worden gesloopt.
Daar het garnizoen in de laatste jaren grooter geworden en er geen nieuwe huizen bijgebouwd werden, was de behoefte aan officierswoningen zeer toegenomen. [...]
Ditmaal kwam die lauwe, langzame manier van handelen mij zeer te stade, want de bedoelde, voor een kolonel onbewoonbare kolonels-woning was voor mij nog zeer bewoonbaar. Daar er voor het oogenblik niets anders open was en ik later een gehuwde-kapiteinswoning (zooals men ze noemde) zou moeten betrekken; daar de kolonel mij buitendien in zijne nabijheid wilde houden, kreeg ik zonder moeite zijne toestemming, om voorloopig mijn bivak in de afgekeurde woning op te slaan
Bivak? ja waarlijk, veel beter was het niet. Er heerschte een patriarchale, bijna inlandsche eenvoud. In de voorgalerij stond niets in de binnengalerij een tafel met eenige gewone en een paar luierstoelen; en in plaats van kanapé’s twee bamboe bali-bali’s met een matje en een kapokkussen versierd. In het vertrek, door mij tot slaapsalet uitgekozen, stonden een kast en eenige kofferstellingen; dat was alles. Van vloermatten of gordijnen was geen sprake. Het servies tot den hoogsten graad van eenvoudigheid teruggebracht, prijkte op een bamboestelling. Moet ik de waarheid zeggen – mijn bedienden waren oneindig beter ingericht.
Maar aan genoegen, tevredenheid en vroolijkheid ontbrak het niet in dat groote huis. Alléén was ik er nooit, want acht dagen na mijn installatie (waarbij een paar lieve dames tegenwoordig waren) woonden er reeds een viertal vrienden bij in, een paar namelijk die, van Bali terugkomende, geen dak in het kampement vonden, en een paar gombongsche vrienden – Tament en Spyker – die te Batavia geplaatst, in hetzelfde geval verkeerden.