Aantekeningen van de samensteller

50 Jaar Hotel des Indes
door J.M.B. Gelink, Journalist, aan de hand van resteerende archiefstukken van Hotel des Indes, couranten, periodieken, geschiedkundige werken van Dr. F. de Haan, V.I. van de Wall en eigen herinneringen, N.V. Hotel des Indes, Batavia 1948

Borobudur – Mysteriegebeuren in steen, Verval en restauratie, Oudjavaans volksleven 
door A.J. Bernet Kempers, Servire, Wassenaar 1970.

De Gereformeerde Kerken in Nederlands-Indië / Indonesië (1877-1961) 
door A. Algra, T. Wever, Franeker [z.j.]

De Koloniale Roeping van Nederland 
De middelen van verkeer in Nederlandsch-Indië – De spoor- en tramwegen in Nederlandsch-Indië, N.V. Nederlandsch-Engelsche Uitgeversmaatschappij, Den Haag 1930

De Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
door Dr. M.G. de Boer, Bureau Industria, Amsterdam 1924

De Landsverzameling Schilderijen in Batavia – Landvoogdsportretten en Compagnieschildes [II Platenalbum] 
door J. de Loos-Haaxman, A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij n.v., Leiden 1941.

De Locomotief 
dagblad, Semarang

“De Spaarbank te Semarang”, Indonesië, opgericht in 1853, Gedenkboek 1853 – 1953 
door D. de Jong Jr

De Taak, Algemeen Indisch Weekblad 
Semarang, 1e Jaargang – no 1 – augustus 1917

Een en ander over het werk van het Christelijk Militair Tehuis “Prinses Juliana” te Tjimahi 
door J.J. de Stigter [Brochure zonder jaartal]

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië 
2de druk, 's-Gravenhage – Leiden 1917-1921

Gedenkboek der Gemeente Semarang 1906 – 1931 
Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan der gemeente
Uitgegeven in opdracht der gemeente Semarang door de N.V. Dagblad de Locomotief.

Gedenkboek van de religieuzen Ursulinen der Rom. Unie op Java 1535 – 1935 
Bandoeng 1935.

Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië 
door C.F.E. Gonggryp e.a., Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden 1934

Geschiedenis van de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Boetvaardigheid en Christelijke Liefde 
door Zuster Maria Paula Munster, Het Moederhuis te Heythuizen [1910]

Geschiedenis van Indonesië 
door Dr. H.J. de Graaf, Uitgeverij W. van Hoeve, ’s Gravenhage – Banddung 1949

Gestrand in Indië
Muziek en cabaret in gevangenschap, door Nadet Somers en Frans Schreuder, Walburg Pers, Zutphen 2005

Groeten van Java 
door Hans G. Visser, Uitgeverij Lunet, Naarden 1989

Het Bankwezen in de Nederlandsche Koloniën 
door Dr. G.M. Verijn Stuart, tweede, herziene druk, N.V. Uitgevers-mij v/h G. Delwel, Wassenaar 1934

Het Indische Leven 
Persbureau Aneta, Albrecht & Co, Weltevreden 1919-1920 (1ste jaargang)

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 
door Dr. L. de Jong, SDU Uitgeverij, ’s-Gravenhage 1969-1988

Het Nederlandsche en Ned.- Indische Huis – Oud en Nieuw 
1928: 17e Jaargang, daarna gecombineerd met Het Nederlandsch-Indisch Huis oud & nieuw

Het Nederlandsch-Indisch Huis oud & nieuw 
Uitgegeven door Architecten-bureau Ed. Cuypers & Hulswit, Batavia 1913-1916, (verscheen 2x per jaar)

Ik kijk de kat uit de klapperboom 
Vijftig Indische rijmkronieken van Melis Stooke, bijeengelezen en ingeleid door Gerard Termorshuizen – KITLV Uitgeverij, Leiden 2005

In het dagbladwezen – Drie en dertig jaren op Java – III 
door Dr C.W. Wormser, Ten Have – Amsterdam z.j [1944]

Indië, geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën 
Cliché's en druk Joh. Enschedé en Zonen – Haarlem
Agenten voor Ned. Oost-Indië G.C.T. v. Dorp & Co. Semarang – Soerabaja, 1917-1918 (1ste jaargang)

Indisch Bouwkundig Tijdschrift 
Orgaan der Vereeniging van Bouwkundigen in N.I., 1896-1897 (1ste jaargang)

Inleiding tot de economie der inheemsche samenleving in Nederlandsch-Indë 
door Dr. J.H. Boeke, 2e druk, H.E. Stenfert Kroese's Uitgevers-mij, Leiden-Amsterdam 1936

Insulinde Mens en Maatschappij 
door Dr. W. Ph. Coolhaas, geschreven in opdracht van het Koloniaal Instituut te Amsterdam, W. van Hoeve, Deventer [z.j.] [1940-’42?]

Interlocale Telefoongids voor Java, Madoera en Bali 
April 1939

Ir. Thomas Karsten en de ontwikkeling van de stedenbouw in Nederlands-Indië 1915-1940 
Doktoraalskriptie Planologie door Erica Bogaers, Universiteit van Amsterdam, 1983

Koelies, planters en koloniale politiek 
Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra’s Oostkust in het begin van de twintigste eeuw,
Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 123,
door Jan Breman, tweede druk, Floris Publications, Dordrecht-Holland / Providence-U.S.A., 1987

Korte Gids voor de Borobudur 
samengesteld door Dr. N.J. Krom, Hoofd van den Oudheidkundigen Dienst, derde herziene druk, Weltevreden 1921.

“Kromoblanda” Over ’t vraagstuk van “het Wonen” in Kromo’s groote land 
door H.F. Tillema, 1915-1916

Leidschrift 
jaargang 2 mei 86 – Indonesia 1900-1958, uitgave van geschiedenisstudenten Leiden 6. 

Leven op de rand – Biografie van A. Alberts 
door Graa Boomsma, Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 2017

Lindeteves-Stokvis 1889-1939 
Eigen publicatie

Locale Techniek 
Technisch Orgaan van de Vereeniging voor Locale Belangen, Bandoeng 1932 (1ste jaargang)

Mijn Indische Reis – gedachten over cultuur en kunst 
door H.P. Berlage, Brusse’s Uitgeversmaatschappij, Rotterdam 1931

NAI-informatie systeem 
Nederlands Architectuur instituut, Rotterdam

Namo buddhaya 
door Yazir Mazurki en Fred D. Awuy, Stichting Behoud Borobudur Amsterdam [z.j.]

Nederlandsch Indië – Oud & Nieuw 
Maandblad gewijd aan: Bouwkunst – archeologie – land- en volken-kunde – kunstnijverheid – handel en verkeer – cultures – mijnbouw – hygiène
Amsterdam (1ste jaargang 1916 – 1917) 

Nieuw! Weten en geweten in de reclame, ook onder de gordel van smaragd 
door Drs. P, Tiebosch Uitgeversmaatschappij bv, Amsterdam 1978.

Nieuw Letterkundig Magazijn 
jaargang XXXV, nummer 2, december 2017, pagina 40-45:
Op zoek naar de Kramatlaan, het literaire laantje van Batavia, door Coen van ‘t Veer

Nieuw Soerabaia 
door G.H. von Faber, Boekhandel en drukkerij H. van Ingen, Soerabaia – Bussum [1936?]

NILLMIJ, Verslag over het boekjaar van – 
Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en Lijfrente Maatschappij, Boekdrukkerij G. Kolff & Co. , Batavia-Weltevreden 19--

OGS – De Oorlogsgravenstichting 
OGS – De Oorlogsgravenstichting in ...( jaarlijkse publicatie), ‘s-Gravenhage.

Oud Batavia – Eerste en tweede deel 
door dr. F. de Haan, G. Kolff & Co., Batavia 1922

Oude Hollandsche Bouwkunst in Indonesië 
Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw
door Dr. V.I. van de Wall, Maerlantbibliotheek VII, De Sikkel, Antwerpen, Uit. Mij W. de Haan N.V. te Utrecht MCMXLII

Overeenkomst met de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
betreffende het onderhouden van scheepvaart-verbindingen in Nederlandsch-Indië en het vervoer van landsreizigers, dieren, -goederen en gelden gedurende de jaren 1931 tot en met 1945
Bijlagen I – IV, Landsdrukkerij, Weltevreden 1930

Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld 
Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1938

Reisgids voor Nederlandsch-Indië 
door Dr. J.F. Bemmelen, en G.B. Hooyer, samengesteld op uitnoodiging der Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Herzien door J.F. Niermeyer, J.H. de Bussy, Amsterdam 1906

Ridders der Militaire Willems-Orde bij de Koninklijke Luchtmacht 
Luchtmachtstaf ’s Gravenhage 1965

Semarang als Industrieel, Commercieel en Cultureel Centrum 
door W. Leertouwer, Hoofdredacteur van ‘Het Noorden’, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de gemeente Semarang.
Uitgegeven door Administratiekantoor A.C. van Pernis, Bodjong 67/71, Searang 1941

Semarang Vooruit – Jaarboek 1935 
door W. Leertouwer, Uitgave: Administratiekantoor A.C. van Pernis, Semarang

Soerabaiasch Handelsblad – Vrijdag 9 Juli 1937 
Extra uitgave ter eere van het Gouden Jubileum Proefstation Pasoeroean.

Telefoongids Batavia 
No. 156 Uitgave Sept. 1941 – bijgewerkt tot 20 Aug. 1941

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen onder redactie van A.L. van Hasselt en D. Gerth van Wijk, deel XXX, 1885 Batavia / s’ Hage.

Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 
Derde serie, 1ste Jaargang, Eerste deel, Joh. Noman en Zoon, Zaltbommel 1867

Uit naam van de majesteit – Het leven van J.B. van Heutsz 1851-1924,
door Vilan van de Loo, Prometheus, Amsterdam 2020

Van Wonen en Bewonen – van Bouwen, Huis en Erf
door H.F. Tillema,,Tjandi – Semarang, 1913

Verlaat Rapport Indië – Drie eeuwen Westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indië 
door J. de Loos-Haaxman, Mouton & Co Uitgevers, ’s-Gravenhage 1968

Verboden voor honden en Inlanders
Indonesiërs vertellen over hun leven in de koloniale tijd door H.C. Beynon, Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam, 1995.

Vindplaatsen – De Indische jaren van F. Springer 
door Liesbeth Dolk, Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam / Antwerpen 2012

Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië – 1764-1962 
door Th. Stevens, Verloren, Hilversum 1994

Vrouwenkamp op Java 
door Gon Boissevain en Lennie van Empel,De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1991

Wereldgeschiedenis van Nederland 
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, onder redactie van Lex Heerma van Voss e.a., Ambo / Anthos Amsterdam, 2018

Wilhelmina, mythe, fictie en werkelijkheid 
door Gerard Aalders, Just Publishers BV, 2018