Gedenkboek 1853 – 1953, door D. de Jong Jr

 

De Spaarbank te Semarang, 13, 17-18

[Semarang 1 – Spaarbank] 

Aangezien tijdens en vlak na de Japanse bezetting het grootste gedeelte van de historische archieven verloren is gegaan, wil ik mij slechts bepalen tot het memoreren van enkele feiten […].
Het is door gebrek aan gegevens, dat niet vast te stellen is waar het eerste kantoorgebouw van de Spaarbank heeft gestaan.
Slechts vermeldt het jaarverslag over 1888 dat in de maand Augustus van dat jaar een nieuw kantoor werd betrokken, dat ‘de ontwerper, de heer G.L. Verver en de aannemer de heer F.L. Mahlerwein alle eer aandoet’.
Na ijverig speuren in vergeelde uitgaven van het Semarangse Dagblad ‘De Locomotief’ vond ik in één van haar nummers van 1887 het volgende bericht, dat ik hier onverkort weergeef:
‘De Semarangsche spaarbank krijgt een nieuw gebouw.
Bij de aanbesteding van het bouwen van een nieuw gebouw voor de spaarbank alhier, was van de zes de minste inschrijver de heer Mahlerwein, wien het werk voor f 10440 werd gegund.
Het nieuwe gebouw, dat binnen vijf maanden klaar moet zijn, zal komen te staan tegenover de weeskamer, naast het kantoor van de agent der maatschappij Five Lilles op de plaats waar thans een aan de spaarbank toebehoorend pakhuis staat.
Het gebouw is ontworpen door den heer Verver, Ingenieur en leeraar in de wiskunde aan de hoogere burgerschool alhier. Het belooft volgens de teekening een der fraaiste gebouwen van Semarang te worden.’
Uit de betreffende kadastrale meetbrief blijkt, dat met het bovenstaande ons huidige kantoorgebouw wordt bedoeld.
De gestadige uitbreiding onzer werkzaamheden na de oorlog – aan de bank is sinds kort ook een afdeling schoolsparen verbonden – noodzaakte ons in 1952 tot een ingrijpende verbouwing te besluiten, teneinde speciaal het sparend publiek in een aan de eisen van de tijd aangepast spaarbankgebouw te kunnen ontvangen. De wachtkamer werd daartoe belangrijk uitgebreid, terwijl ook de kassier practischer in het gebouw werd gehuisvest.
Overigens bleef de oorspronkelijke stijl van ons bankgebouw ongewijzigd gehandhaafd.