1928: 17e Jaargang, daarna gecombineerd met Het Nederlandsch-Indisch Huis oud & nieuw

 

Het Ned. en Ned.-Ind. Huis - 17, 114-118

[Jakarta 1 – Javasche Bank] 

Javasche Bank – Uitbreiding van 1924:
[…] Een belangrijk gedeelte van het bedrijf: de boekhouding, secretarie, directie, archief bleef nog in de beide oude vleugels [langs Java-Bankstraat en langs Kali Besar] gehuisvest, totdat in 1920-21 ook hiervoor een nieuwbouw urgent werd. Onder des Heeren Vissering’s opvolger, den heer E.A. Zeilinga Azn., werden de plannen hiervoor aan […] Arch. en Ing. Bureau Hulswit-Fermont-Cuypers te Weltevreden opgedragen. In het nieuwe plan werden behalve de voornoemde afdeelingen nog opgenomen een groote en kleine vergaderzaal, bibliotheek, accomodatie voor het personeel, eetzalen en aanrechtkeuken, toiletten enz. een afzonderlijke woning voor concierge, garages, benevens bediendenwoningen.

Het geheele oude gebouwencomplex moest hiervoor plaats maken, daar de uitbreiding een totale bebouwde oppervlakte beslaat van ± 3350 M². = meer dan 2x de oppervlakte van den eersten bouw. […]
Om practische redenen van het bedrijf geschiedde de uitvoering der uitbreiding in twee gedeelten, terwijl het geheel gereed kwam in begin 1928 vóór de viering van het eeuwfeest der bank.
[Te zien is] den hoofdgevel aan de Kali Besar, welke een lengte heeft van 103 M. en waar o.a. de directie-vertrekken en bibliotheek zijn gelegen. In de toekomst, na doortrekking van den weg Kali Besar W., zal een afzonderlijke toegang voor de Directie hier gemaakt kunnen worden.

 

Het Ned. en Ned.-Ind. Huis - 17, 186-188

[Jakarta 11 – Schilderachtigheid] 

[1928] In de nieuwe Indische woning zijn de oude benamingen: vóór-, binnen- en achtergalerij nog behouden, doch hebben haar eigen karakter verloren.
In plaats van de aan 3 zijden open voorgalerij der oudere huizen, welke men niet gezellig kan inrichten, tenzij men iedere avond alle losse voorwerpen naar binnen haalt, geeft men de voorkeur aan een ontvangkamer, welke met groote deuren en ramen voldoende geventileerd kan worden, terwijl daarbij open terrassen zeer gezocht zijn om ’s avonds buiten te zitten. [...]
De zijgalerijen, welke bij de oudere woningen zoo belangrijk tot bescherming tegen het zonlicht bijdragen, zijn om economische redenen een zeldzaamheid geworden; gedeeltelijk wordt het gemis daarvan ondervangen door groote dakoverstekken, welke de buitenmuren voor directe zonbestraling op de heetste middaguren vrijwaren.
De slaapvertrekken liggen doorgaans ook op den beganen grond, en eerst in de laatste jaren wordt verdiepingbouw voor ruimere woningen meer toegepast. [...]
De hoogere ligging der slaapkamers geeft een ruimere ventilatie, ’s nachts kunnen de luiken veilig geopend blijven en is ook een algeheele opsluiting met muskietengaas beter door te voeren, terwijl overigens op de verdieping veel minder last van muskieten wordt ondervonden. [...]
De badkamer en toilet worden veelvuldig in directe verbinding met de slaapkamers gebracht, sedert thans wel in alle steden een gemeentelijke waterleiding is en ook de afwatering en rioleering aan nieuwe eischen voldoet.
De dienstvertrekken, keuken, eventueel waschkeuken, goedangs, bergruimte en bediendenkamer(s) zijn altijd in een afzonderlijken vleugel, de zoogenaamde bijgebouwen, ondergebracht en worden thans ook in de betere woningen van electrisch licht, waterleiding, vast aanrecht, spoelbakken, gasleiding voor kookfornuis enz., voorzien.

 

Het Ned. en Ned.-Ind. Huis - 18, 159-160

[Jakarta 7 – Passagekantoor] 

Passagekantoor voor de N.V. “Duo”.
Eenigen tijd geleden ontving de N.V. Architecten- en Ingenieurs-bureau Fermont-Cuypers te Weltevreden opdracht tot het bouwen van een gemeenschappelijk kantoorgebouw voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” en de “Rotterdamsche Lloyd” op een terrein aan het bekende Koningsplein te Weltevreden. Deze opdracht, die het resultaat was van een door beide Maatschappijen (die zich in Indië hebben geassocieerd onder den naam N.V. “Duo”) uitgeschreven prijsvraag, ging vergezeld van de bepaling, dat het gebouw 1 Januari 1930 moest worden opgeleverd.
De oriëntatie van het voor het gebouw bestemde terrein aan het Koningsplein West is bij uitstek gunstig, doordat, indien de bebouwing in de diepte van het terrein wordt gericht, de zijgevels Noord-Zuid liggen, hetgeen de beste ligging is in verband met zoninval en belichting. Daardoor is de toepassing van galerijen niet bepaald noodzakelijk, zoodat daarvan afgezien is, mede wegens de belangrijke meerdere kosten en verlies van nuttige bebouwing, welke thans voor uitbreiding beschikbaar blijft.
De eischen voor het bouwen van twee afzonderlijke kantoren met ieder een afzonderlijken ingang, vereenigd onder één dak, leidde er toe twee vleugelgebouwen te projecteeren, waarbij de ingangen als middenpartij den schakel vormen, terwijl de daartusschen gelegen doorgang een doorkijk biedt op den binnentuin van 15 M. breedte.
De benoodigde bijgebouwen zijn geheel vrijstaand geprojecteerd, waardoor de bouw eenvoudig kan zijn. Zij vormen als het ware een afsluiting van de bebouwing in den binnentuin naar de zijde van Tanah Abang, terwijl door de opengehouden rijwielbergplaats van Tanah Abang, toch een aardige doorkijk op den binnentuin wordt behouden. Doordat deze bebouwing der bijgebouwen zich aan de bocht van de Kali Kroekoet aansluit en in de lijn van het hoofdgebouw is opgezet, zal op deze wijze naar de zijde van Tanah Abang een goed geheel worden verkregen.
De groepeering der kantoren aan weerszijden van de ruime binnenplaats, ver van het straatrumoer af, met aan weerszijden de ruime afstand der aangrenzende bebouwingen, waarborgen een rustige werkruimte, waarvan de belichting en ventilatie tengevolge van gunstige situatie en bijzondere constructie aan hooge eischen voldoet.
Bij den opzet zoowel als bij de architectuur is voor alles gestreefd naar eenvoud, overzichtelijkheid en doelmatigheid, waardoor de beste controle op de arbeidsprestaties wordt verkregen en het bedrijf op de mest economische wijze kan worden geleid.