betreffende het onderhouden van scheepvaart-verbindingen in Nederlandsch-Indië en het vervoer van landsreizigers, dieren, goederen en gelden gedurende de jaren 1931 tot en met 1945

 

Bijlagen I – IV, Landsdrukkerij, Weltevreden 1930

[Jakarta 7 – K.P.M.] 
[Semarang 1 – Paketvaart Matschappij]

Bijlage III. Algemene bepalingen ten aanzien van het vervoer van Landsreizigers en hun reisgoed

Blz. 5 – Artikel 13.
Het overtochtbewijs geeft recht op vervoer met het schip en niet van den wal naar boord of omgekeerd en uitsluitend aan de daarin aangeduide personen.
In de gevallen dat de Maatschappij kosteloos voorziet in het vervoer van de wal naar boord of omgekeerd, blijft het risico niettemin voor den reiziger.

Blz. 7-8 – Artikel 17. […] (2) voor reizigers der 3e en 4e klasse: […]
1e dat zij tusschendeks (waaronder te verstaan elke daarvoor geschikte voldoend verlichte en goed geventileerde ruimt in het afgesloten gedeelte van het schip of in een opbouw op een vast dek, waarin men veilig verblijf kan houden) eene geschikte – op twee meter of zoo mogelijk meer afstand van zich aan boord bevindende paarden, vee, pluimgedierte of minder aangenaam riekende lading verwijderde en daarvan afgescheiden door een zeildoek van voldoende afmeting of eenige andere doelmatige afscheiding – slaapplaats hebben (voor Europeesche vrouwen en hare kinderen bovendien door zeilen of verplaatsbare schotten van de plaatsen der overige reizigers afgeschoten);
2e dat zij onderscheidenlijk gevoed worden overeenkomstig de in de aan deze bijlage gehechte staten B, C en D opgenomen voedingstarieven;
3e dat aan de reizigers der 3e klasse aarden borden en kommen, zoomede messen, lepels en vorken in gebruik zullen worden gegeven;
4e dat aan de reizigers der 3e klasse op die lijnen waar geregeld 3e klasse reizigers worden vervoerd, overdag en bij de maaltijden tafels en banken of stoelen worden verstrekt;
5e dat zij ‘s morgens kunnen beschikken over minstens vijf, doch zoo mogelijk tot ten hoogste tien liter zoetwater voor wasch- en badwater, benevens tweemaal ’s weeks over minstens diezelfde hoeveelheid om hunne kleeren te waschen;
6e dat voor hen de noodige kranen beschikbaar zijn (welke niet in hinderlijke nabijheid van privaten of waterplaatsen mogen zijn geplaatst), waaruit te allen tijde drinkwater kan worden getapt, hetwelk door middel van een pijpleiding uit een gesloten waterbergplaats wordt aangevoerd;
7e dat, overigens met inachtneming van het bepaalde bij artikel 71 van het Schepenbesluit, voor de reizigers der 3e klasse zoo mogelijk over van die der 4e klasse afgescheiden privaten en badgelegenheden wordt beschikt en zoo mogelijk ook over afzonderlijke badgelegenheden voor mannen en vrouwen;
8e dat de verblijven tusschendeks, zoomede de privaten, ’s avonds en ’s nachts voldoende verlicht worden; en
9e dat aan ernstig zieke reizigers, op verzoek, van zuiver beddegoed voorziene kotten verstrekt worden, welke opgehangen worden in eene tusschendeks met zeildoek of andere lichte stof afgeschoten ruimte.

Blz 8 – Artikel 19.
Wijn, bier en andere dranken zijn voor de reizigers op bepaalde tijdstippen verkrijgbaar tegen contante betaling volgens door de Maatschappij vastgesteld tarief; andere sterke dranken dan wijn en bier mogen echter alleen aan reigers der 1e en 2e klasse worden verkocht.

Blz 10 – Artikel 25.
(1) De vergoeding voor verblijf aan boord en voeding (voedinggeld) bedraagt voor een reiziger van 12 jaar of ouder:

  Ontbijt Middagmaal Avondmaal
In de 1e klasse f 1.50 f 2.00 f 2.50
In de 2e klasse f 1.00 f 1.50 f 2.00
In de 3e klasse met Eur. voeding f 0.50 f 0.75 f 0.75
In de 1e klasse met Inl. voeding en de 4e klasse f 0.25 f 0.25 f 0.25

 

Blz 15 – Voedingstarief voor reiziger der derde klasse met Europesche voeding.

Vroegtijdig Een kom koffie met suiker  
Dagelijksch ontbijt Brood (zooveel mogelijk versch) 0.250 kg.
  Boter  0.030 kg. 
  Koffie  0.015 kg. 
  Suiker  0.015 kg. 
  waarbij als toespijs afwisselend:   
  Gerookt spek, worst, leverpastei of kaas  0.050 kg. 
  Keppered herring per 6 man  1 blik 
  Gelei per 6 man  1 blik à 13 oz.
     
Middagmaal 4 malen 's weeks:  
  Aardappelen 1.2 kg. bruto
  Groenten in blik 0.3 liter
  of een gelijkwaardige hoeveelheid versche groente.  
  Versch gebraden rundvleesch 0.300 kg.
  Reuzel 0.035 kg.
  1 maal ’s weeks:  
  Groene erwten 0.3 liter
  Soepgroenten per 12 man 1 blik à ½ liter
  of versche soepgroenten per man 0.05 kg.
  Uien 0.05 kg.
  Gerookt spek 0.15 kg.
  1 maal ’s weeks:  
  Capucijners of bruine boonen 0.5 liter
  Uien 0.05 kg.
  Gerookt spek 0.15 kg.
  1 maal ’s weeks:  
  Rijst 0.25 kg.
  Hachée van rundvleesch 0.30 kg.
  Uien 0.05 kg.
     
Dagelijksch avondeten Rijst 0.200 kg.
  Vleesch uit blik of versch 0.120 kg.
  Uien 0.050 kg.
  Reuzel 0.035 kg.
  Koffie 0.015 kg.
  Suiker 0.015 kg.
  Toespijs als: een gezouten ei, of, indien dit verstrekt kan worden, een versch ei, sambal goreng, gedroogde visch als anderszins, terwijl de Spaansche peper tot sambal moet worden bereid.
Elk reiziger heeft vóór het middagmaal aanspraak op een glas stroop of limonade.
 

 

Blz. 16-17 – Voedingstarief voor reigers der derde klasse met Inlandsche voeding.

Vroegtijdig Een kom koffie met suiker 0.200 kg.
Dagelijksch ontbijt  Rijst met zout en Spaansche peper 0.015 kg.
  Koffie 0.015 kg.
  Suiker 0.100 kg.
  waarbij als toespijs:  
  3 maal ’s weeks vleesch in blik  
  of 3 maal ’s weeks versch gekookt of gebraden rund- of buffelvleesch 0.150 kg.
  4 maal ’s weeks een gezouten eendenei dan wel  
  dagelijks haring (z.g. California Sardines) in tomatensaus per 6 personen 1 blik
     
Middagmaal Rijst met Spaansche peper 0.20 kg.
  Versch gekookt of gebraden rund- of buffelvlessch 0.15 kg.
     
Avondmaal Rijst met Spaansche peper en kerry of sajoer 0.25 kg.
  Gedroogde visch 0.10 kg.
  Door de Maatschappij wordt ook voorzien in de voor de bereiding van kerry en sajoer benoodigde bestanddeelen, alsmede in de voor de bereiding en het nuttigen er spijzen vereischte hoeveelheden versche klapperolie, zout azijn, peper en Spaansche peper.
Elk reiziger heeft vóór het middagmaal aanspraak op een glas stroop of limonade.
 

 

Voedingstarief voor reizigers der vierde klasse” is het zelfde als dat voor reizigers der derde klasse met Inlandsche voeding m.u.v. van “een glas stroop of limonade.

Blz. 23, 48, 104 – Landsreizigerstarieven

Van Naar 1e Kl. 2e Kl. 3e Kl. A. 3e Kl. B. 4e Kl.
Cheribon Batavia f   19.- f 11.- f   6.00 f   5.50 f   4.00
  Singapore f 104.- f 62.- f 31.50 f 21.50 f 16.00
  Soerabaja f   45.- f 27.- f 13.50 f   9.50 f   7.00
             
Semarang Batavia f   38.- f 23.- f 11.50 f   9.50 f   7.00
  Makasser f 110.- f 65.- f 33.00 f 20.50 f 15.00
  Soerabaja f   26.- f 15.- f   7.50 f   6.00 f   4.50

Bijlage IV Algemene bepalingen voor het vervoer van Landsdieren, -goederen en –gelden.

Blz. 3 – Artikel 7.
(1) Voor elke volle vijftien paarden, andere lastdieren, karbouwen en / of runderen (tegen halve vracht overgevoerde dieren hierbij half medetellende) en voor elke volle veertig geiten, schapen en / of varkens zal eén geleider vrij vervoer in de vierde klasse worden toegestaan voor de reis van de afscheephaven naar de bestemmingsplaats en evenzoo terug.
(2) De geleiders zullen de oppassing en verzorging der dieren geheel op zich nemen. De Maatschappij is niet verantwoordelijk voor sterven, pooten breken als anderszins of overboord springen der dieren, tenzij wordt aangetoond dat dit een gevolg is geweest van eenige nalatigheid in de uitvoering van hare verplichtingen.