Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1938

 

Persoonlijkheden, 730

[Bandung 4 – Corry] 

[1938] Ingenegeren, Ir Antonie Cornelis Raadgevend ingenieur te Bandoeng. – Geb. op 23 Oct. 1889 te Tiel als zoon van den planter Antonie Ingenegeren en Vornelia Maria Vis. – I. is gehuwd met Catharina Maria Huber, die op 22 Sept. 1891 te Djember is geb. [...] I. bezocht de H.B.S. te Kampen en studeerde daarna verder te Delft. Op 8 Juli 1914 werd hij civiel ingenieur. Hij vertrok als ir. v.d. waterstaat nar Ned. Indië, waar hem Bandoeng als standplaats werd toegewezen. Van 1917 tot 1935 vertegenwoordigde hij de Holl. Beton Mij. als ingenieur te Batavia en Bandoeng. Hij bracht anderhalf jaar door in Nederland, en richtte in 1936 na van dit verlof te zijn teruggekeerd, het ingenieursbureau Ingenegeren-Vrijburg op, gevestigd te Bandoeng.

 

Persoonlijkheden, 824-825

[Bandung 1A – PAIK]

Jan Adriaan Carel de Kock van Leeuwen is eigenaar van het Preanger Administratie en Incasso kantoor J.A.C. de Kock van Leeuwen & co, Tjikapoendoeng West No. 1.
Geboren 2 Febr. 1888 op de Suikerfabriek 'Petjangaan' bij Japara.
Zijn vader Jan Adriaan Carel de K.v.L., was superintendent van Mangkoenogorosche Zaken te Soerakarta [...]
De K.v.L. bezocht de H.B.S. en de Openbare Handelsschool te Amsterdam. In 1906 deed hij eindexamen, daarna maakte hij van November 1906 tot April 1907 een plezierreis naar Indië, keerde in Mei 1907 voor zijn dienstplicht naar Holland terug en ging in December van dat jaar opnieuw naar Indië, waar hij van 1 Januari 1908 tot 1910 werkzaam was bij de firma Mac Neill & Co te Semarang, vervolgens trad hij in dienst bij de Ned. Ind. Handelsbank tot ultimo December 1920.
Van Januari 1921 tot ultimo October 1921 was hij agent van Simon's Administratie kantoor te Bandoeng.
Op 1 November 1921 stichtte de K.v.L. de fa. De Kock, Sparkes & Co.
Daarnaast is besprokene directeur van het bijkantoor in Ned. Indië van de Nationale Levensverzekering Bank te Rotterdam, hoofdvertegenwoordiger der N.V. Nationale Borg Maatschappij te Amsterdam, secretaris van de Handelsvereeniging te Bandoeng, en bestuurslid van de Ned. Ind, Jaarbeurs, van de vereeniging 'Bandoeng Vooruit' en van het 'Blindeninstituut; hij is voorzitter van de Vereeniging van Huiseigenaren en penningmeester van het Centraal Steun Comité. Bovendien is de K.v.L. sinds Maart 1930 secretaris van de Rotary club en agent van diverse stoomvaartlijnen en luchtvaartlijnen. [...]

 

Persoonlijkheden, 1041

[Architect Moojen]  
[Jakarta 9 – Java-instituut]
 

Moojen, Pieter, Adriaan, Jacobus. – Architct, schilder, schrijver. – Geb. 26 Juni 1879 te Kloetinge (Zeeland). [...] M. ontving middelbaar en vakonderwijs te Goes en bezocht daarna de Academie voor Schoone Kunsten te Antwerpen. Van 1900-1904 was hij in practijk bij de restauratie van de Grafelijke Zalen en bij particuliere bouwwerken te ’s-Gravenhage. Begin 1904 vertrok hij naar Indië, waar hij een tiental jaren als architect en daarna als schilder werkzaam was. – In deze periode ijverde M. sterk voor de bevordering van kunst en kunstnijverheid in onze tropische gewesten. Verschillende kunstkringen werden door hem opgericht, welke zich later tot den bond van Ned. Ind. Kunstkringen vereenigden, waarvan hij tot 1923 voorz. en later eerevoorz. was. Voorts was M. mede-oprichter en bestuurslid van het Java-instituut, terwijl hij tijdens zijn verblijf te Batavia, van 1908 tot 1914, gemeenteraadslid was en voorzitter van de Technische Commissie uit dien Raad. Van 1915 af heeft hij zich meer op Bali gespecialiseerd, kreeg later een regeeringsopdracht voor wederopbouw van Balische monumenten en bevordering van Balische kunst. Hij was voorz. van een nieuw opgerichte vereen. van Heemschut voor Inlandsche Cultuur en Kunst. In 1929 werd M. tot lid benoemd van de comm. voor de Intern. Kol. Tentoonstelling te Parijs, eerst als artistiek en techn. leider, later tevens gedel. comm. te Parijs. Hij trad voorts verscheidene malen als vertegenwoordiger op van de Ned. Regeering bij diverse buitenl. congressen [...]

 

Persoonlijkheden, 1310

[Jakarta 1 – Deli] 

N.V. Borneo Sumatra Handel Mij.
Vóór 1883 was de Nederl. Handel Maatschappij te Bandjermassin en Palembang gevestigd en dreef daar ook handelszaken. In 1883 werden deze vestigingen door de Ned. Handel Mij. opgeheven en overgedaan aan J.W. Schlimmer, stichter van de firma Schlimmer & Co., waaruit in 1894 de N.V. ‘Borsumy’is voortgesproten.

 

Persoonlijkheden, 1315-1316

[Architecten – Schoemaker] 

Schoemaker, Prof. Richard Leonard Arnold [...] Aanvankelijk volgde S. na de H.B.S. doorlopen te hebben, het onderwijs aan de Cadettenschool en de Kon. Militaire Academie, waarna hij Hoogleeraar werd a.d. Technische Hoogeschool te Bandoeng, welke functie hij in Sept. 1924 opgaf, om het professoraat aan de T.H. te Delft te aanvaarden. Zoowel te Bandoeng als te Delft was S. lid van den gemeenteraad en sinds jaren is hij voorz. v.h. Ned. Inst. van Architecten. [...] In Indië ontwierp hij behalve vele officierswoningen ook het Paleis v.d. Legercomm. te Bandoeng, eenige bank- en kantoorgebouwen, hotels, fabrieken, scholen en ettelijke villa’s, terwijl in Ned. naar zijn ontwerp eenige villa’s, fabrieksgebouwen en het K.E.M.A.-complex te Arnhem werden gebouwd. [...] Op sportgebied is S. eveneens een vooraanstaand man, hij kwam b.v. op de Olympische Spelen te Londen (1908) voor Nederland uit als schermer op sportsabel. Bovendien beoefent hij het paardrijden, zwemmen en boksen, terwijl portret-teekenen en schilderen ook tot zijn liefhebberijen behooren.

 

Persoonlijkheden, 1397

[Architecten – H.T. Sprey] 

Sprey, Henri, Theodoor. – Architect te Soerabaja. – Firmant van het architecten-bureau Job en Sprey. – Geb. op 12 Sept. 1895 te Zwammerdam als zoon van den steenfabrikant Jan S. en Maria Antonia Mulië. – Geh. met Julia Maria Jacoba Margaretha Berkeljon, die op 8 Nov. 1891 te Leiden is geboren. [...] – S. was vier jaar practisch werkz. als timmerman. – Hij bezocht de middelb. school te Leiden en nam daarna privaatlessen. – In 1915 verwierf hij de acte M.O. teekenen. – Tijdens de oorlogsjaren scheepte hij zich in voor en reis nar Ned.-Indië via De Kaap. – Van 1916 tot 1918 werkte hij als teekenaar bij een architectenbureau te Soerabaja; daarna kwam hij als chef-teekenaar in dienst van de Gemeente Soerabaja, waar hij 2 jaar als zoodanig werkzaam was. – S. heeft in 1920 tezamen met Job het architectenbureau Job en Sprey opgericht, waarvan hij ook thans nog firmant is. De volgende bouwwerken werden ontworpen door en uitgevoerd onder Directie van genoemd Architectenbureau, waarbij het meerendeel der ontwerpen van S. zelf afkomstig was. – Kantoorgebouwen: N.V. Alg. Ned. Ind. Electriciteit Mij. te Soerabaja en Grissee, fa. Erdmann & Sielcken, fa. Hoppenstedt, N.V. voorheen Ruhaak & Co. en N.V. Olvado, allen te Soerabaja. Bioscopen: Luxortheater, Sampoerna theater, beide te Soerabaja. Scheepvaart Etablissementen: Etablissement der N.I.S.E. (Rotterdamsche Lloyd) te Soerabja. Electrische Centrales: Gebouw Electrische Centrale Aniem te Semarang. Hangars en goedangcomplexen: N.V. Borneo Sumatra Handel Mij. te Soerabaja, Mitsui Bussan Kaisha te Probolinggo en Tjilatjap, N.V. Wm. H. Müller & Co te Soerabja. Woningcomplexen: S.f. Redjosari bij Madioen, S.f. Padjarakan bij Kraksaan, N.V. ‘Ons Eigen Huis’, N.V. Bouw Mij. ‘Masoeda’, beide te Soerabaja, Woningcomplex Proefstation der Java Suiker Industrie te Pasoeroean. Societeitsgebouwen: Feestgebouw Simpangsche Societeit te Soerabaja. Winkelcomplexen: Toendjoengan, Simpang, Palmenlaan en Kaliasin te Soerabaja. Winkelgebouwen: Toko Aurora te Soerabaja, villa’s en landhuizen: Diverse particuliere woningen, agentswoning Javasche Bank, beide te Soerabaja, landhuizen te Lawang, Nongkodjadjar en Tretes. Fabriekscomplexen: N.V. W.A. Hoek’s Zuurstoffabriek te Soerabaja. Kerkgebouwen: Vrij Katholieke Kerk te Soerabaja. [...] – S. fotografeert en verzamelt oude Chineesche kunstvoorwerpen. – Kroesenpark 15, Soerabaja.

 

Persoonlijkheden, 1550-1551

[Jakarta 10 – Hygiënische] 
[Semarang 3 – De Vogel]
 

Dr. Willem Thomas de Vogel (geb. te Toeban, 26 Maart 1863) [...] doorliep de L.S. en het Gymn. te Arnhem en in 1883 liet hij zich te Leiden als stud. in de Wis- en Natuurkunde inschrijven. Ruim 1 jaar later beëindigde d. V. deze studie en maakte aan boord van het zeilschip ‘Nicolaas Beets’ een reis voor den mast naar Ned.-Indië. In 1886 koos hij de medicijnen tot studievak, om op 19 Januari 1893 aan de Universiteit te Leiden cum laude te promoveeren op een proefschrift getiteld: ‘Bijdragen tot de electrische verschijnselen van het hart’. Reeds enkele dagen later vertrok d. V. wederom naar Indië, waar hij als arts aan de Suikerfabrieken in de residentie Tegal verbonden werd. Een jaar later werd hij tevens belast met het waarnemen van den Civielen Geneeskundigen Dienst en het opzicht over de vaccinatie in genoemde Residentie. November 1895 keerde hij wederom naar Europa terug. Gedurende de jaren 1896 tot April 1898 studeerde hij achtereenvolgens te Berlijn a/h Instituut van Prof. Koch, was daarna assistent van Prof. H. Snellen senior, a/h Gasthuis voor ooglijders te Utrecht, verkreeg als zoodanig het Dondersfonds met een studie-opdracht naar Heidelberg en Weenen waar hij resp. onder de professoren Leber en Fuchs werkte. Na in Juli van dat jaar opnieuw naar Indië te zijn vertrokken, vestigde hij zich als geneesheer te Semarang. Op 12 Juli 1899 trad d. V. in Gouvernementsdienst en eenige maanden daarna volgde zijn benoeming tot 2en stadsgeneesheer te Semarang. Twee jaren later volgde de promotie tot 1en geneesheer. Deze functie werd door hem – met een onderbreking van 1½ jaar ziekteverlof – vervuld tot 1911, toen hij de betrekking van sous-chef van den Burgl. Gen. Dienst te Batavia aanvaardde. In 1913 werd d. V. benoemd als Hoofd van dezen Dienst in Ned.-Indië, welke betrekking hij tot November 1921 vervulde. Tijdens zijn daarop gevolgd verlof wegens langdurigen dienst, verkreeg d. V. de opdracht in Arabië en te Kamaran onderzoek te doen naar de sanitaire toestanden waaronder Ned.-Indische Mohammedaansche pelgrims tijdens hun bedevaart naar Mekka verkeeren, daarna verschillende opdrachten in verband met de herziening der intern. Sanitaire Conventie van 1912. Met ingang van 1 Jan. 1927 verkreeg hij op verzoek eervol ontslag uit ’s Lands Dienst, na sinds het einde van 1925 te zijn aangesteld tot vertegenwoordiger voor Ned.-Indië in het ‘Comité permanent de l’Office international d’Hygiène publique’ te Parijs.
Onder zijn leiding werd de Burgerl. Geneesk. Dienst in Ned.-Indië georganiseerd tot de huidigen [1938] Dienst der Volksgezondheid in deze Kolonie. [...]

 

Persoonlijkheden, 1655

[Architecten – Wolff Schoemaer]

Wolff Schoemaker, Prof. Charles Prosper. – Hoogleeraar i d. architectuur a.d. Techn. Hoogeschool te Bandoeng, Ridder i.d. Orde v.d. Ned. Leeuw. – Geboren 25 Juli 1882 te Banjoebiroe, als zoon van Jan Prosper Schoemaker, gep. Majoor der infanterie en Josephine Charlotte Wilhelmina Wolff. Zoowel van vaders- als van moederszijde is hij afstammeling uit een oud officierengeslacht. – W. Sch. is [voor de 4de keer] gehuwd met Corona Aveline Hilgers, geb 15 Juli 1914. – Hij heeft acht kinderen nl: drie meisjes en vijf jongens.
W.Sch. bezocht de H.B.S. te Nijmegen en studeerde vervolgens a.d. Kon. Mil. Ac. te Breda. In 1905 werd hij 2e luit. bij de Genie. Hij vertrok naar Ned. Indië en werd daar, na sinds 1911 als part. Ing. te hebben gewerkt, Directeur v.d. gemeentewerken te Batavia. In 1917 ondernam W. Sch. voor een techn. firma een reis naar Amerika, waar hij ruim een jaar lang techniek studeerde. Het jaar daarop vestigde hij zich als architect te Bandoeng. In den jare 1922 werd hij buitengewoon hoogleeraar en in 1924 hoogleeraar aan de T.H. te Bandoeng. – W. Sch. is voorz. v. d. Veren. v. Beeld. Kunstenaars in Ned.-Indië en eere-lid v. d. Bandoengschen Kunstkring. – Tot de door W. Sch. ontworpen gebouwen behooren de Koloniale Bank te Soerabaja, de Protestantsche Kerk aan het Pieterspark te Bandoeng, het Jaarbeursgebouw, de Sociëteit Concordia en het hoofdgebouw v.h. Preangerhotel te Bandoeng. Hij heeft een bijzondere studie gemaakt v.d. architectuur v.d. Islam en van Hindoe- en Oost-Aziatische Kunsten. Behalve vele verspreide opstellen over architectuur heeft W.Sch. een studie geschreven over 'Aesthetiek en Oorsprong der Hindoe-kunst op Java'. – Ook als schilder en beeldhouwer maakte hij naam. Zijn sculpturaal werk getuigde ontegenzeggelijk van talent en zijn schilderstukken, voor een deel gewijd a.h. naakt, nemen onder het werk der Indische schilders een voorname plaats in.
[C.P. Schoemaker veranderde in 1921 zijn achternaam in Wolff Schoemaker en overleed in 1949.]