Haasse – Sleuteloog, 72-73

Aantekeningen Departementen

In Batavia:

De departementen van Algemeen Bestuur stonden onder leiding van een directeur, het departement van Oorlog onder de commandant van het leger en dat van Marine onder de commandant der zeemacht.

Departement van Binnenlandsch Bestuur Bestuur, Politie, Particuliere landbouw, Heerendiensten, Gemeentediensten, Volkscredietwezen, Landverhuizers, Fabrieken, Bioscoopfilms.
Departement van Economische Zaken Natuurwetenschappelijk onderzoek, Veeartsenijkunde, Boschwezen, Gouvernementscultuur, Landbouwkundig en Bosbouwkundig Onderwijs, Mijnbouw, Landsdrukkerij.
Departement van Financiën Belastingen, 's Lands Kas [ontvanger van belastingen], Bank- en muntwezen, Venduwezen, Pandhuisdienst, Opiumregie, Zoutregie, Pensioenen.
Departement van Justitie Wetgeving, Rechterlijke macht, Deurwaarders, Notarissen, Weeskamers en Voogdijraden, Vreemdelingen, Gevangenissen, Slavernij, Toezicht Drukpers, Vereeniging en Vergadering, Arbeidsverhoudingen, Tucht- en opvoedingswezen, Armwezen, Kadaster, IJkwezen.
Departement van Marine  
Departement van Onderwijs en Eeredienst Onderwijs, Eeredienst, Mekka-bedevaart, Volksgezondheid (Bodemassaineering, Drinkwatervoorziening, Afvalverwijdering, Volkshuisvesting), Oudheidkundige dienst, Kunsten en wetenschappen, Bibliotheken, Volkslectuur.

 

In Bandoeng:

Departement van Oorlog  
Departement van Verkeer en Waterstaat
[voordien genoemd: Gouvernementsbedrijven en nog eerder – zij het met minder taken – bekend als B.O.W.: Burgerlijke Openbare Werken]
Verkeer, Havens en scheepvaart, Burgerlijke luchtvaart, Post-, telegraaf- en telefoondienst, Postspaarbank, Electriciteitswezen, Waterkrachtwerken, Bevloeiïngs-, afwaterings- en waterkeeringswerken, Riolering en Vuilophaling, Drinkwater, Landsgebouwen.

 

Aantekeningen Rechtswezen

[Semarang – Landgerecht]
[Surabaya – Raad van Justitie] 
[Jakarta 2 – Raad] 
[Yogya 1 – Landraadsgebouw] 

  Europeaan *) Vreemde Oosterling *) Inlander *)
Hoog Gerechtshof Appèl, revisie en cassatie ~ ~
Raad van Justitie Burgerlijk- en Strafrecht Burgerlijk recht  
Landraad   Strafrecht Burgerlijk- en Strafrecht, vordering > f50
Residentiegerecht Licht Burgerlijk recht Licht Burgerlijk recht  
Landgerecht Licht Strafrecht Licht Strafrecht Licht Strafrecht
Regentschapsgerecht     Licht Burg., vordering. f20–50 / boetes
Districtsgerecht     Licht Burgerlijk, vorderingen


De bevolking [Geïllustreerde Encyclopaedie van N-I, 144, 146-147] 
De rechtspraak in Indië [Het Koninkrijk der Nederlanden, 11a, 178-181] 
Japanners gelijk aan Europeanen [Alberts – Een kolonie, 38] 

 

Aantekeningen per plaats 

Malang Topografische Dienst

Malang - Topografische Dienst

[Malang - gemeentehuis]

Om de kolonelswoning en het gebouw van de Topografische Dienst te bereiken, moet men vanaf het gemeentehuis even terug naar het scholencomplex

Malang - route van SMA 1 - SMA  4 naar Topdam V

Rechts: SMA1 - SMA 4 (Lyceum en AMS)
Vervolg de route rond het plein Jl Tugu (J.P. Coenplein)
Ga lrechts af de Jl Suropati in (Van Idenburgstraat)
Meteen links, op de hoek van het plein: gebouw (Kolonelswoning)
Verder in de straat links: Nr. 15 Militer – Topdam V (Topografische Dienst)

Voor informatie over de Topografische Dienst:
[Indië geïllustreerd weekblad, 8, 9-13] 
[Encyclopaedie I, 239-240] 
[Het Indische Leven, 9, 972] 

 

Semarang - Verduisteringsproef

[Semarang 2 – Javasche Bank] 
Het is de samensteller niet bekend welk dagblad dit bericht heeft gepubliceerd.

ILW Semarang Groote Verduisteringsproef

 

Surabaya – Kampongs

Straatjes met een aantal pittoreske geveltjes:

  • Jl Bubutan IV en VI;
  • Jl Genteng Bandar Lor;
  • Jl Kalimas Udik III;
  • Jl Maspati IV en VI;
  • Jl Nyampel III;
  • Jl Praban Wetan II, III en IV. 

 

Overzicht Architecten

Architecten die met 3 of meer projecten genoemd zijn in de wandelingen.

NB: Vanuit een wandeling kan slechts één maal naar dit overzicht worden doorgeklikt en wel bij de eerste keer dat de architect in de wandeling wordt genoemd.
Naar de in dit overzicht genoemde gebouwen kan worden doorgeklikt, maar vervolgens kan men alleen via 'vorige' (links boven) terug-klikken naar deze pagina.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overzicht Gouverneurs-generaal

De Gouverneur-Generaal, die in naam des Konings het algemeen bestuur van Ned.-Indië uitoefent, staat aan het hoofd van de regeering van Ned.-Indië. Hij wordt benoemd en ontslagen door den Koning, op voordracht van den Ministerraad. Hij moet Nederlander zijn en minstens 30 jaren oud. Hij is verder onderworpen aan zekere verbodsbepalingen tot voorkoming van strijd tusschen zijn plicht als Landvoogd en zijn finantieele belangen. De wet houdt voor den Gouverneur-Generaal geen bepalingen omtrent een ambtstermijn in maar regel is dat de Landvoogd na vijfjarige ambtsduur zijn ontslag vraagt.
[…] dat dit bestuur geschiedt met inachtneming van ’s Konings ‘aanwijzingen’. Dientengevolge is, volgens gangbare opvatting, het geheele regeeringsbeleid van den Gouverneur-Generaal, door tusschenkomst van den Minister van Koloniën, onder toezicht van de Staten-Generaal gebleven. Kan het opperbestuur niet instemmen met de handelwijze van den Gouverneur-Generaal, dan kan dit in het uiterste geval tot zijn ontslag leiden.
De finantieele politieke verantwoordelijkheid van den Gouverneur-Generaal vond nog geen regeling. Zijne strafrechtelijke politieke verantwoordelijkheid wordt in de Indische Staatsregeling behandeld.
De Gouverneur-Generaal is hoofd van de uitvoerende macht. Voorts is hij opperbevelhebber van de in N.-I. aanwezige land- en zeemacht, behoudens, wat het laatste betreft, hare administratieve betrekkingen tot het departement van Defensie in den Haag. Elk gedeelte van N.-I. kan door den Gouverneur-Generaal in staat van oorlog of beleg worden verklaard, indien de handhaving der uit- of inwendige veiligheid dit eischt. De Landvoogd heeft voorts een zekere dispensatiebevoegdheid en het recht van gratie van straffen door rechterlijke vonnissen in N.-I. opgelegd, zoolang de veroordeelden zich daar bevinden. Ten slotte is de Gouverneur-Generaal nog administratief rechter in hoogste instantie in geschillen tusschen autonome lichamen.
[Geïllustreerde Encyclopaedie van N-I, 378-386]

Gouverneurs-generaal van de VOC
Vanuit dit overzicht kan naar de genoemde tekstdelen worden doorgeklikt, maar vervolgens kan men alleen via ‘vorige’ (links boven) terugklikken naar Aantekeningen, waaronder dit overzicht is opgenomen.

1610-1614 Pieter Both
                • Haasse – Krassen op een rots, 46 
1614-1615 Gerrit Reijnst
1615-1619 Laurens Reaal
1619-1623 Jan Pieterszoon Coen
1623-1627 Pieter Carpentier
1627-1629 Jan Pieterszoon Coen
               
Bloem – Vaders van betekenis, 171-172 
                • Fabricius – Een reis door het nieuwe Indonesië, 26 
                • Haasse – Krassen op een rots, 46 
                • Haasse – Krassen op een rots, 47-48 
                • Mahieu – Verzameld werk, 480-481 
                • Romein – Erflaters, 258 
                • Romein – Erflaters, 272-276 
                • Romein – Erflaters, 282-284 
                • Du Perron – Verzameld Werk IV, 461-462 
1629-1632 Jacques Specx
1632-1636 Hendrik Brouwer
1636-1645 Antony van Diemen
1645-1650 Cornelis van der Lijn
1650-1653 Carel Reiniersz
1653-1678 Mr. Joan Maetsuyker
1678-1681 Rycklof van Goens
1681-1684 Cornelis Janszoon Speelman
1684-1691 Johannes Camphuijs
1691-1704 Willem van Outhoorn
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 87-88 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 92-93 
1704-1709 Joan van Hoorn
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 87-88 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 92-93 
1709-1713 Abraham van Riebeeck
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 88 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 92-93 
1713-1718 Christoffel van Swol
1718-1725 Hendrik Zwaardecroon
                • Olivier – Tafereelen II, 158-159 
                • Du Perron – Verzameld Werk VII, 52-55 
                • Walraven – Brieven, 320-321, 322 
                • Walraven – Eendagsvliegen, 287-288 
                • Zikken – Landing op Kalabahi, 105 
1725-1729 Mattheus de Haan
1729-1732 Mr. Diederik Durven
1732-1735 Dirk van Cloon
1735-1737 Abraham Patras
1737-1741 Adriaan Valckenier
                • Du Perron – De muze van Jan Compagnie, 163-166 
1741-1743 Johannes Thedens
1743-1750 Gustaaf Willem baron van Imhoff
                • Haasse – Krassen op een rots, 51 
                • Olivier – Tafereelen I, 253-255 
                • Du Perron – De muze van Jan Compagnie, 163-166 
                • Walraven – Eendagsvliegen, 289a 
1750-1761 Jacob Mossel
1761-1775 Petrus Albertus van der Parra
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd II, 196-198 
1775-1777 Jeremias van Riemsdijk
                • Bloem – Vaders van betekenis, 174-175 
1777-1780 Reinier de Klerk
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 90 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 92-93 
1780-1796 Mr. Willem Arnold Alting

 

Gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië

1796-1801 Mr. Pieter Gerardus van Overstraten
1801-1804 Johannes Siberg
1804-1808 Albertus Henricus Wiese
1808-1811 Mr. Herman Willem Daendels
                [Geïllustreerde Encyclopaedie van N-I, 234-235] 
                • Haasse – Krassen op een rots, 51-52 
                • Haasse – Krassen op een rots, 59-60 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 95-96 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 168-169 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 172-173 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd II, 196-198 
                • Van Maurik – Indrukken van een Tòtòk, 101-102, 103-104 
                • Multatuli – Ideen II, 211-215 
                • Multatuli – Max Havelaar, 51-52 
                • Multatuli – Max Havelaar, 338-340, 355 
                • Nievelt – Onder de palmen, 189-190 
                • Olivier – Tafereelen I, 157-159 
                • De Wit – Orpheus in de dessa, 40-43 
1811 Jan Willem Janssens
                • Multatuli – Ideen II, 211-215 

 

Engels bestuur

1811 Lord Minto
1811-1816 Thomas Stamford Raffles (Luitenant-gouverneur)
                • Olivier – Tafereelen I, 253-255 
1816 John Fendall (luitenant-gouverneur)

 

1819-1826 Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen (Commissaris-generaal)
               
Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 37-38 
                • Olivier – Tafereelen I, 163-165 
                • Olivier – Tafereelen I, 253-255 
                • Olivier – Tafereelen II, 162-164 
1826-1830 Hendrik Merkus baron de Kock
1830-1833 Johannes graaf van den Bosch
               
Alberts – Twee jaargetijden, 11-28 
1833-1836 Jean Chrétien Baud
1836-1840 Dominique Jacques de Eerens
1840-1841 Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 97-98 
1841-1844 Mr. Pieter Merkus
                • Alberts – Twee jaargetijden, 13-28 
                • Multatuli – Max Havelaar, 182-183 
1844-1845 Jhr. Joan Cornelius Reijnst
1845-1851 Jan Jacob Rochussen
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 125-127 
                • Multatuli – Brieven, II, 15 
                • Multatuli – Brieven, II, 33-37 
1851-1856 Mr. Albertus Jacob Duijmaer van Twist
                • Nieuwenhuys – Tussen twee vaderlanden, 164-165 
                • Du Perron – Verzameld Werk IV, 635-636 
1856-1861 Charles Ferdinand Pahud
1861-1866 Mr. Ludolf Anne Jan Wilt baron Sloet van Beele
                • Huet – Brieven II, 148-149 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 15-17 
1866-1872 Mr. Pieter Mijer
                • Bakhuizen in Omstreden Paradijs, 103-104 
                • Huet – Brieven II, 148-149 
                • Huet – Brieven II, 241-242 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 41-42 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 59-60 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd II, 68 
1872-1875 Mr. James Loudon
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 46-47 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 63-64 
1875-1881 Mr. Johan Willem van Landsberge
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 138-139 
1881-1884 Frederik s’Jacob
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 147-148 
1884-1888 Otto van Rees
1888-1893 Mr. Cornelis Pijnacker Hordijk
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 114-115 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 115-118 
1893-1899 Jhr. Carel Herman van der Wijck
                • Haasse – Sleuteloog, 72-73 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 193-194 
                • Van Maurik – Indrukken van een Tòtòk, 122-123 
1899-1904 Willem Rooseboom
1904-1909 Joannes Benedictus van Heutsz
                • Cohen – Van anarchist tot monarchist, 184-185 
                • Haasse – Sleuteloog, 72-73 
                • Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 141-142 
                • Koch – Batig slot, 6 
                • Koch – Verantwoording, 44-45 
1909-1916 Alexander Willem Frederik Idenburg
                • Koch – Batig slot, 14-15 
                • Koch – Batig slot, 17 
1916-1921 Mr. Johan Paul, graaf van Limburg Stirum
                • Breton de Nijs – Vergeelde portretten, 121-122 
                • Koch – Batig slot, 20 
                • Koch – Batig slot, 21 
                • Koch – Batig slot, 28-31 
                • Koch – Verantwoording, 78-79 
                • Koch – Verantwoording, 99 
                • Koch – Verantwoording, 101, 103 
                • Koch – Verantwoording, 112-113 
                • Koch – Verantwoording, 115 
                • Kooij – Koloniaaltje, 21, 22-23 
1921-1926 Mr. Dirk Fock
                • Couperus – Oostwaarts, 126 
                • Koch – Batig slot, 28-31 
                • Koch – Verantwoording, 135, 137-139 
1926-1931 Jhr. Mr. Andries Cornelis Dirk de Graeff
                • Koch – Batig slot, 142-143 
                • Koch – Verantwoording, 183-184 
1931-1936 Jhr. Mr. Bonifacius Cornelis de Jonge
1936-1945 Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
                • Bouwer – Het vermoorde land, 18-19 
                • Bouwer – Het vermoorde land, 61a 
                • Koch – Verantwoording, 187-188 
                • De Vreede – Mijn reis, 20, 22 
1945-1948 Hubertus Johannes Van Mook (Luitenant Gouverneur-generaal)
                • Bouwer – Het vermoorde land, 13, 14-15 
                • Fabricius – Hoe ik Indië terugvond, 47-48 
                • Fabricius – Hoe ik Indië terugvond, 147-148 
                • Jansen – In deze halve gevangenis, 211-212 
                • Koch – Batig slot, 42-43 

 

Hoge vertegenwoordigers van de Kroon in Nederlands-Indië

1948-1949 Louis Joseph Maria Beel
1949         Antonius Hermanus Johannes Lovink