Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1938

Persoonlijkheden, 824-825

[Bandung – PAIK]

Jan Adriaan Carel de Kock van Leeuwen is eigenaar van het Preanger Administratie en Incasso kantoor J.A.C. de Kock van Leeuwen & co, Tjikapoendoeng West No. 1.
Geboren 2 Febr. 1888 op de Suikerfabriek 'Petjangaan' bij Japara.
Zijn vader Jan Adriaan Carel de K.v.L., was superintendent van Mangkoenogorosche Zaken te Soerakarta [...]
De K.v.L. bezocht de H.B.S. en de Openbare Handelsschool te Amsterdam. In 1906 deed hij eindexamen, daarna maakte hij van November 1906 tot April 1907 een plezierreis naar Indië, keerde in Mei 1907 voor zijn dienstplicht naar Holland terug en ging in December van dat jaar opnieuw naar Indië, waar hij van 1 Januari 1908 tot 1910 werkzaam was bij de firma Mac Neill & Co te Semarang, vervolgens trad hij in dienst bij de Ned. Ind. Handelsbank tot ultimo December 1920.
Van Januari 1921 tot ultimo October 1921 was hij agent van Simon's Administratie kantoor te Bandoeng.
Op 1 November 1921 stichtte de K.v.L. de fa. De Kock, Sparkes & Co.
Daarnaast is besprokene directeur van het bijkantoor in Ned. Indië van de Nationale Levensverzekering Bank te Rotterdam, hoofdvertegenwoordiger der N.V. Nationale Borg Maatschappij te Amsterdam, secretaris van de Handelsvereeniging te Bandoeng, en bestuurslid van de Ned. Ind, Jaarbeurs, van de vereeniging 'Bandoeng Vooruit' en van het 'Blindeninstituut; hij is voorzitter van de Vereeniging van Huiseigenaren en penningmeester van het Centraal Steun Comité. Bovendien is de K.v.L. sinds Maart 1930 secretaris van de Rotary club en agent van diverse stoomvaartlijnen en luchtvaartlijnen. [...]

Persoonlijkheden, 1315-1316

[Architecten – Schoemaker] 

Schoemaker, Prof. Richard Leonard Arnold [...] Aanvankelijk volgde S. na de H.B.S. doorlopen te hebben, het onderwijs aan de Cadettenschool en de Kon. Militaire Academie, waarna hij Hoogleeraar werd a.d. Technische Hoogeschool te Bandoeng, welke functie hij in Sept. 1924 opgaf, om het professoraat aan de T.H. te Delft te aanvaarden. Zoowel te Bandoeng als te Delft was S. lid van den gemeenteraad en sinds jaren is hij voorz. v.h. Ned. Inst. van Architecten. [...] In Indië ontwierp hij behalve vele officierswoningen ook het Paleis v.d. Legercomm. te Bandoeng, eenige bank- en kantoorgebouwen, hotels, fabrieken, scholen en ettelijke villa’s, terwijl in Ned. naar zijn ontwerp eenige villa’s, fabrieksgebouwen en het K.E.M.A.-complex te Arnhem werden gebouwd. [...] Op sportgebied is S. eveneens een vooraanstaand man, hij kwam b.v. op de Olympische Spelen te Londen (1908) voor Nederland uit als schermer op sportsabel. Bovendien beoefent hij het paardrijden, zwemmen en boksen, terwijl portret-teekenen en schilderen ook tot zijn liefhebberijen behooren.

Persoonlijkheden, 1397

[Architecten – H.T. Sprey] 

Sprey, Henri, Theodoor. – Architect te Soerabaja. – Firmant van het architecten-bureau Job en Sprey. – Geb. op 12 Sept. 1895 te Zwammerdam als zoon van den steenfabrikant Jan S. en Maria Antonia Mulië. – Geh. met Julia Maria Jacoba Margaretha Berkeljon, die op 8 Nov. 1891 te Leiden is geboren. [...] – S. was vier jaar practisch werkz. als timmerman. – Hij bezocht de middelb. school te Leiden en nam daarna privaatlessen. – In 1915 verwierf hij de acte M.O. teekenen. – Tijdens de oorlogsjaren scheepte hij zich in voor en reis nar Ned.-Indië via De Kaap. – Van 1916 tot 1918 werkte hij als teekenaar bij een architectenbureau te Soerabaja; daarna kwam hij als chef-teekenaar in dienst van de Gemeente Soerabaja, waar hij 2 jaar als zoodanig werkzaam was. – S. heeft in 1920 tezamen met Job het architectenbureau Job en Sprey opgericht, waarvan hij ook thans nog firmant is. De volgende bouwwerken werden ontworpen door en uitgevoerd onder Directie van genoemd Architectenbureau, waarbij het meerendeel der ontwerpen van S. zelf afkomstig was. – Kantoorgebouwen: N.V. Alg. Ned. Ind. Electriciteit Mij. te Soerabaja en Grissee, fa. Erdmann & Sielcken, fa. Hoppenstedt, N.V. voorheen Ruhaak & Co. en N.V. Olvado, allen te Soerabaja. Bioscopen: Luxortheater, Sampoerna theater, beide te Soerabaja. Scheepvaart Etablissementen: Etablissement der N.I.S.E. (Rotterdamsche Lloyd) te Soerabja. Electrische Centrales: Gebouw Electrische Centrale Aniem te Semarang. Hangars en goedangcomplexen: N.V. Borneo Sumatra Handel Mij. te Soerabaja, Mitsui Bussan Kaisha te Probolinggo en Tjilatjap, N.V. Wm. H. Müller & Co te Soerabja. Woningcomplexen: S.f. Redjosari bij Madioen, S.f. Padjarakan bij Kraksaan, N.V. ‘Ons Eigen Huis’, N.V. Bouw Mij. ‘Masoeda’, beide te Soerabaja, Woningcomplex Proefstation der Java Suiker Industrie te Pasoeroean. Societeitsgebouwen: Feestgebouw Simpangsche Societeit te Soerabaja. Winkelcomplexen: Toendjoengan, Simpang, Palmenlaan en Kaliasin te Soerabaja. Winkelgebouwen: Toko Aurora te Soerabaja, villa’s en landhuizen: Diverse particuliere woningen, agentswoning Javasche Bank, beide te Soerabaja, landhuizen te Lawang, Nongkodjadjar en Tretes. Fabriekscomplexen: N.V. W.A. Hoek’s Zuurstoffabriek te Soerabaja. Kerkgebouwen: Vrij Katholieke Kerk te Soerabaja. [...] – S. fotografeert en verzamelt oude Chineesche kunstvoorwerpen. – Kroesenpark 15, Soerabaja.

Persoonlijkheden, 1655

[Architecten – Wolff Schoemaer]

Wolff Schoemaker, Prof. Charles Prosper. – Hoogleeraar i d. architectuur a.d. Techn. Hoogeschool te Bandoeng, Ridder i.d. Orde v.d. Ned. Leeuw. – Geboren 25 Juli 1882 te Banjoebiroe, als zoon van Jan Prosper Schoemaker, gep. Majoor der infanterie en Josephine Charlotte Wilhelmina Wolff. Zoowel van vaders- als van moederszijde is hij afstammeling uit een oud officierengeslacht. – W. Sch. is [voor de 4de keer] gehuwd met Corona Aveline Hilgers, geb 15 Juli 1914. – Hij heeft acht kinderen nl: drie meisjes en vijf jongens.
W.Sch. bezocht de H.B.S. te Nijmegen en studeerde vervolgens a.d. Kon. Mil. Ac. te Breda. In 1905 werd hij 2e luit. bij de Genie. Hij vertrok naar Ned. Indië en werd daar, na sinds 1911 als part. Ing. te hebben gewerkt, Directeur v.d. gemeentewerken te Batavia. In 1917 ondernam W. Sch. voor een techn. firma een reis naar Amerika, waar hij ruim een jaar lang techniek studeerde. Het jaar daarop vestigde hij zich als architect te Bandoeng. In den jare 1922 werd hij buitengewoon hoogleeraar en in 1924 hoogleeraar aan de T.H. te Bandoeng. – W. Sch. is voorz. v. d. Veren. v. Beeld. Kunstenaars in Ned.-Indië en eere-lid v. d. Bandoengschen Kunstkring. – Tot de door W. Sch. ontworpen gebouwen behooren de Koloniale Bank te Soerabaja, de Protestantsche Kerk aan het Pieterspark te Bandoeng, het Jaarbeursgebouw, de Sociëteit Concordia en het hoofdgebouw v.h. Preangerhotel te Bandoeng. Hij heeft een bijzondere studie gemaakt v.d. architectuur v.d. Islam en van Hindoe- en Oost-Aziatische Kunsten. Behalve vele verspreide opstellen over architectuur heeft W.Sch. een studie geschreven over 'Aesthetiek en Oorsprong der Hindoe-kunst op Java'. – Ook als schilder en beeldhouwer maakte hij naam. Zijn sculpturaal werk getuigde ontegenzeggelijk van talent en zijn schilderstukken, voor een deel gewijd a.h. naakt, nemen onder het werk der Indische schilders een voorname plaats in.
[C.P. Schoemaker veranderde in 1921 zijn achternaam in Wolff Schoemaker en overleed in 1949.]