Zevende druk, uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1992

Bloem – Vaders van betekenis, 171-172

[Jakarta 2 – Coen] 

‘Vertel maar niet, Tjok’.
‘Wat toch niet vertellen, Mek’.
‘Van die deze op jouw borst. Niet vertellen maar, aan Raya’.
‘Wat bedoel je?’.
‘Van die hier. In Adek-kamp’.
‘Oh, je bedoelt die gebeurtenis dat jij ...’
‘Niet vertellen maar ach, te erg misschien’.

Juist toen ik me afvroeg of het idee van de Indische vader die voortleeft misschien niet opging, ontdekte ik dat de foto’s, reprodukties, en zwart-witdia’s, hier voor mij op de bamboetafel, eerder wijzen op het mogelijke bestaan van iemand als Boudewijn van Smeir, dan dat ze het idee ontkrachten. Een aantal spullen uit de plastic tas dicteren mij zelfs de levensloop van Boudewijn van Smeir, de bastaardzoon van gouverneur-generaal Van Riemsdijk, die waarschijnlijk ergens eind 1775 geboren werd.
Enkele portretten, reprodukties van schilderijen, soms voorzien van een tekst, zijn ongenummerd, en veelal voorzien van een gedrukte tekst.
Jan Pieterszoon Coen, de stichter van Batavia, met één hand in de zij, een houding die door de Javaan (en daarmee ook door mijn familie en mijzelf en als gevolg van mijn opvoeding tevens door mijn twee zonen) als onbeschoft wordt ervaren, lijkt zich bewust te zijn van het getypte onderschrift: 1619-1623. De man die door zijn genie en ver vooruitziende geest den grondslag wist te leggen voor het koloniaal bezit van Nederland.
Deze man met de grote witte kraag, zijn goud geborduurde kleding, zijn linkerhand die een degen of een zwaard omklemt, legde dus, hoogstwaarschijnlijk nietsvermoedend, de grondslag voor het leven van Boudewijn van Smeir.
Voor mij ligt ook een foto van een nauwkeurig getekende plattegrond van Batavia omstreeks 1628, die aangeeft dat de stad toen niet meer was dan een kasteel en een fort langs de rivier de Tjiliwoeng, omringd door moeras, zee en oerwoud, *] en daaraan met een paperclip bevestigd zit een reproduktie van een pentekening van de stad met de afbeelding van kettinggangers die een vat voortslepen en Europeanen die, naar mijn idee, met een teveel aan dikke kleding rondstappen tussen ruiters die de orde lijken te bewaken.
Het verbaast me dat het zo lang duurde voordat de Europeanen hun westerse kleding aan het tropische klimaat aanpasten. Ook meer dan honderd jaar later zie ik op afbeeldingen van gouverneurs-generaal de fluwelen jasjes, de vele lagen kleding alsof ze daarmee poogden hun passies in toom te houden. Een rijkelijk contrast met een portret van een Javaanse. Er is geen naam, geen onderschrift bij dit mooie jonge meisje, de borsten onbedekt, die bezig is koffie te plukken. Aan de wijze waarop ze haar hand bij de tak houdt is te zien dat ze niet werkelijk koffie plukt, maar voor de Europese schilder waarschijnlijk al uren onbeweeglijk in de hete zon poseert. Toch lacht ze haar tanden bloot. Dit nog jonge meisje, misschien veertien, vijftien jaar, was vast niet weggelegd voor Boudewijn van Smeir, maar het is mogelijk dat zijn vader, Van Riemsdijk, als gouverneur-generaal haar ondanks zijn huwelijk niet kon weerstaan, en het meisje hem, gewillig of niet, gehoorzaamde.
*] [Oud Batavia I, 46-47] 

Bloem – Vaders van betekenis, 173-174

[Jakarta 3 – Portugese Kerk] 

Vandaag had ik niet de rust om te praten. Ik nam onmiddellijk plaats aan tafel, want in mijn bed had ik vluchtig naar de foto’s en de zwart-witdia’s gekeken en plotseling beseft, dat dit geen toeval kon zijn. De dia’s genummerd, beginnen bijna precies bij de geboorte van Boudewijn van Smeir.
De Portugese Buitenkerk. Ik zie het interieur van de kerk. Boudewijns moeder, een Mardijkse prostituee die een Javaanse moeder had zoals de koffieplukster van de reproduktie, en een zwerversachtige Mardijkse vader, afstammeling van de Portugezen die zich met Aziaten hadden vermengd, die als aantrekkelijke muzikale man waarschijnlijk bij veel meer vrouwen dan alleen bij die mooie Javaanse kinderen had gemaakt, was ondanks of juist door haar zondig beroep zeer gelovig.
Toch was het vooral de wens van Van Riemsdijk dat zijn bastaardzoon goed gedoopt zou worden. Na de doopplechtigheid in de Buitenkerk, die vroeger katholiek was, maar sinds de verovering door Jan Pieterszoon Coen van Jacatra protestant, *] liet hij de moeder het kind afnemen en werd Boudewijn door Van Riemsdijks Chinese pleegouders opgevoed.
Lars Amis, de prostituee, was blij dat zij niet langer door een kind gehinderd werd, en deed geen enkele poging de verblijfplaats van haar zoon te achterhalen. Boudewijn had zijn moeder nooit gezien, en zijn vader slechts een aantal keren zonder te weten dat die man met zijn fluwelen jas, de dikke kousen en gegespte schoenen zijn vader was.
*] [Oud Batavia I, 304-305] 

Bloem – Vaders van betekenis, 174-175

[Jakarta 2 – Tijgersgracht] 

Van Riemsdijk, die gedurende twee jaar gouverneur-generaal was, schreef zijn Hollandse zoon vol trots over het prachtige huis waarin hij woonde: ‘... wat nu mijn woonhuys op de Tijgersgracht betreft, hetzelfde staat op de beste plaats van de gragt, die aan weerskanten met canarye boomen, die seer dight en hoog groeijen beplant is, en jaarlijks even als de lindeboomen in de palamasiebaan gesnoeyt werden. Voor het huys, agter de canarye boomen staat een groot speelhuys, van boven met blauw geverwde cherappen of plankjes, even eens als de lijen in ’t vaderland, gedekt en op palen over de tijgersgragt, al waar de menschen die mijn spreken moeten, haar verblijf nemen.
Het huys is heel breed, de zijkamer (de ontvangkamer) voor aan de weg is zoo groot dat daar in wel veertig mejuffrouwen konnen geplaatst werden; met Engelsche schuyfraamen, en de vloer van zwarte en witte marmere steenen, een breede gang naast de kamer, meede met een schuyfraam, en dan komt de galerije of het binnenvertrek, die zij ligt ontfangt van een groote plaats, met twee deuren en vijf schuyframen, de vloer van blauwe arduyne steenen die honderden jaren goed blijven, voorts een kelderkamer met vijf trappen opgaande, die in de 40 voeten lang en circa 30 voeten breed is, wijders een gemakkelijke trap naar boven, daar men van vooren aan de weg een kamer heeft soo groot als de kelderkamer en een kleenderkamer daarnevens, sijnde agter die twee kamers een buyten gaanderije, soo lang als het huys breed is, en dertig voeten wijd, van boven met planken beschooten en pannen gedekt, en in de groote bovenkamer een deur, waardoor men na de gaanderije gaat, de kelder is soo groot en breet als de opkamer, en de vloer van zarksteenen, uyt het huys gaande na agteren, vindt men een gaanderije soo groot als de bovenste, op houten gedraaijde pylaren twee aan twee, kerkwerk, vervolgens een considerable groote plaats, in het midden open, dog aan wedersijden bebouwt met een ruyme kombuys of keuken, een gemakhuys, en verscheyde andere gebouwen, wijders de kombuys voor de slaven en diverse vertrekken, alle met een boven verdieping en woningen voor de slaven, en agter twee wagenhuysen en paardestallen, alwaar thans twintig fraaye koetspaarden, geappelde, kastangebruyne en swarte op stal staan, daaronder drie spannen, van vier paarden; en drie koetsen met glasen, waarvan een uyt het vaderland gekomen is, een Engelse koets, met gaas in steede van glas, drie wagens als berlijns, voor vier menschen, een fayeton, vier charetten en twee chaisen, bestaande het volk in een Europeese koetsier, twee Europese oppassers en een Europese kok, mitsgaders twee honderd mans en vrouwen slaven en haar kinderen, nog sijn in de thuynen zes paarden, die daar altoos blijven, en drie chaisen, en eenige karren en boerewagens, als meede verscheyde jagtjes en roeyschuyten om van de eene na de andere plaats te komen en laatstelijk een groot veehok, wel voorzien van kalkoenen, cappoenen, hoenders, eenden en duyven, waar bij sig de assurante huysmussen, die hier net zijn als in ’t vaderland, meede in menigte gevoegd hebben’.