Begin van de wandeling: noordelijkste punt van Jl Maritim Raya (Kanaalweg).
Om daar te komen: neem een taxi naar Pelabuhan Sunda Kelapa.
Passeer “Pos 1” – ‘entree-geld’ voor taxi.
Ga rechtsaf en meteen weer linksaf: Jl Jayusman.
Rijd rechtdoor tot het uiterste einde van de weg.

Jl Maritim Raya is de kade langs de Pelabuhan Sunda Kelapa (de Kanaalweg langs de oude haven).


De nieuwe havens liggen in Tandjong Priok, van hier hemelsbreed 8 km. naar het oosten. In 1883 werd daar de eerste haven geopend. In 1917 was de 2e binnenhaven voltooid en in 1920 begon men met de aanleg van de 3e met een lengte van 1030 meter, een breedte van 215 meter en een diepte van 10 meter. [Indisch Bouwkundig Tijdschrift-27, 10] 


Ga de Jl Maritim Raya in zuidelijke richting.


Ongeveer 50 m. voor de controlepost en ter hoogte van (links) de, haaks op de Jl Maritim Raya staande, Jl Raya Baruna is de plaats waar de Kleine Boom heeft gelegen.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Kleine BoomLang voordat Tandjong Priok het punt werd, waar de nieuwelingen uit het oude Europa voor ’t eerst den voet op Indischen bodem zetten, was de z.g. Kleine Boom de plek waar zij debarkeerden, wanneer na een maandenlange reis de sloep hen van het zeilschip naar den wal had gebracht. [Indië, geïllustreerd weekblad-9, 175] 

In de eerste tijden kwamen de reizigers aan de westzijde van de rivier aan wal. 


Vervolg
de route in zuidelijke richting.
Na “Pos 1” is de naam Jl Krapu.

Links: in zeer slechte toestand. 

ILW Jakarta 1 Havenkanaal StadsherbergStadsherberg.
Voor menschen, die niet terstond na aankomst den verren tocht naar Weltevreden konden beginnen, werd in 1849 de Stadsherberg aan het havenkanaal tegenover den Uitkijk geopend. [Oud Batavia II, 32-33]
Zoolang de haven in gebruik bleef en men uit Holland komende hier voet aan wal zette, bleef de Stadsherberg de plaats van ontvangst voor ieder, die aankwam en een centrum voor de handelaren. [Locale Techniek-7-3, 72] 
Somtijds werd de pret voortgezet in de Stadsherberg aan den Kleinen Boom. Die had ook z’n grooten dag, maar dat was wanneer, éénmaal ’s maands, de Engelsche mail aankwam. [Indië, geïllustreerd weekblad-4, 792-793] 
Het debarkement vond toen nog plaats ter reede van Batavia en werd aan de oude stadsherberg tegenover Passar Ikan de traditioneele halve flesch wijn en een pond brood aan de troepen verstrekt. [Het Indische Leven-8, 489] 


Ga de brug over de Ciliwung over, over het noordelijke deel van de voormalige kasteelgracht.
De noorderkasteelgracht. [Oud Batavia I, 92-93][Oud Batavia I, 184] 


Ga rechtsaf: Jl Pakin.

Ga de brug over de Kali Besar over.

Ga rechtsaf: Jl Pasar Ikan (Aquariumweg).

Rechts: Kompleks Museum Bahari. Open van 9 – 16.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal de Uitkijkde Uitkijk’, Posthuis Politie Sectie II. [Locale Techniek-8-4, 122] 
(Het Museum Bahari ligt wat verderop aan de linkerkant van de straat.)

Gebouwd in 1839 op het Bastion Culemborg, dat in 1645 een onderdeel vormde van de stadswal. De toren diende als uitkijktoren en later als meteorologisch station. [Oud Batavia I, 100-101] 

Wij wandelden over de gronden van de westzijdse pakhuizen, een goede twee eeuwen oud. Wij bekeken de Uitkijk, nog niet zoo oud, en Culemborg.
[Walraven – Eendagsvliegen, 290].


Uitzicht vanaf de Uitkijk naar het noorden:


Uitzicht naar het zuiden:

ILW Jakarta 1 Havenkanaal speelhuisILW Jakarta 1 Havenkanaal Timmerwerf← […] In 1790 werd de vijver gedempt en verdwenen de galerij en het speelhuis. Thans is er dus weer vaste grond op de plek, waar Coen’s fort van 1619 stond. De richting van den dam, die den vijver afsloot van de kali, is uit de kromming van den tegenwoordigen oostoever der rivier nog te zien. [Oud Batavia I, 168] 
De In 1997 sterk gerenoveerde Timmerwerf van de VOC. →


Vervolg de wandeling over Jl Pasar Ikan.

Links: Museum Bahari (Maritime Museum) – Open van 9 – 16, zelfde entreekaartje als ‘de Uitkijk’.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Westzijdse PakhuizenDe Westzijdse Pakhuizen zijn gebouwd in 1652. Het jaartal 1719 boven het poortje in de stadswal duidt op een verbouwing. [Oud Batavia I, 371-372]. Een kaart uit1788 vermeldt: ’Specerij Pakhuysen’ en in 1925 werden ze ’s Lands Algemene Pakhuizen genoemd. Nu wordt er de maritieme historie van Indonesië verduidelijkt aan de hand van kaarten, scheepsmodellen e.d.
Van de haven gingen wij de Westzijdsche pakhuizen bezigtigen, die aan den ingang der stad liggen, mitsgaders de ongemeen fraaije Lombongs of koffij-magazijnen van het Gouvernement. Alle deze gebouwen, die nog in den tijd der Compagnie werden opgerigt, geven een grootsch denkbeeld van den bouwtrant van die dagen, waartoe men Europische werklieden en Europische bouwstoffen bezigde. [Olivier – Tafereelen I, 160] 

 

ILW Jakarta 1 Havenkanaal SchilderhuisjeSchilderhuisje.

Bij Pasar Ikan ben ik geweest, bij den ouden stadsmuur. Wij hebben den walgang gelopen, waar de schildwacht liep. Wij hebben gestaan in de stenen ‘peperbus’, die hem tot schuilplaats diende bij regen.
[Walraven – Eendagsvliegen, 289b] 
De G.G. Mossel ging in 1759 zelfs zoover dat hij het op wacht staan van Europeanen overdag te afmattend vond en het ‘bekrompen schidershuysje’ te klein als beschutsel tegen de hitte der brandende zon.
[Het Indische Leven-5, 713] 
De stadswal: bijna loodrecht en veel te laag! [Oud Batavia I, 219-220][Oude Hollandsche Bouwkunst, 41] 


Ga aan het einde van de weg recht door.
Links: de muur van een bastion.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal bastion ZeeburgDit was het bastion Zeeburg.
[Afbeelding Oud Batavia I, 346-347], [Oud Batavia I, 100-101], [Oud Batavia I, 371-372]
In de vorige brief had ik natuurlijk gelezen, dat jullie nog eens naar Oud-Batavia zijn gaan kijken. Dat was heel aardig om te hooren. Ik had wel graag met jullie op de muur van het bastion gezeten, van Zeeburg, om te bespiegelen over het verleden. Het ìs inderdaad het verleden, dat op je toekomt daar, oud-Holland in Indië. Ik ben blij, dat ik het je heb kunnen laten zien. Die herinnering zal je altijd bijblijven, ook al kom je hier niet meer terug.
[Walraven – Brieven, 473]

 

Ga terug en ga linksaf.

Ga op de T-kruising: linksaf.

Rechts: Pasar Ikan

ILW Jakarta 1 Havenkanaal vischloods te Passer IkanDe nieuwe vischloods te Passer Ikan werd in [1926 in] ongeveer vijf maanden tijds opgeleverd. Zij is geheel aan djatihout opgetrokken en voorzien van een betonnen vloer, en werd in opdracht der Gemeente Batavia door het Ingenieurs- & Architectenbureau H.A. Bond & R.A. Ogilvie gebouwd. In tegenstelling met hetgeen er vroeger stond, geeft deze nieuwe loods een zindelijken en netten indruk. [Het Indische Leven,8, 381] 

 

Na de bocht naar rechts, lag links:


Ga terug en op de T-kruising rechtdoor.

Recht vooruit: Gebouw met hoog dak, in slechte toestand.


Ga terug naar de Uitkijk. Tussen de Uitkijk en de Westzijdse Pakhuizen stond in de VOC-tijd de Vierkantspoort.

Wij wandelden over de gronden van de westzijdse pakhuizen, een goede twee eeuwen oud. Wij bekeken de Uitkijk, nog niet zoo oud, en Culemborg. Hier ergens was de plaats van het Vierkant, waar iedereen aankwam, die pas in Indië arriveerde, en waar zijn blik het eerste viel op de galg.
[Walraven – Eendagsvliegen, 290] 
De Vierkantspoort, gelegen tussen de Uitkijk en de pakhuizen, was genoemd naar een gebouw dat achter de pakhuizen stond: Het Vierkant, ‘het huis van den generalen ontvang’. [Oud Batavia I, 226-227, 228, 229] 

ILW Jakarta 1 Havenkanaal westzijdse pakhuizen 2A – Het Vierkant
D – Vierkantspoort
E – Westzijdse Pakhuizen
G – Culemborg (de Uitkijk)
K – Stadsbuitengracht
L – Vierksantsbrug
N – Tolhuis
P – Boom
In de 17de eeuw lag de Boom aan de westelijke oever van de rivier.


Ga rechtsaf: Jl Pakin.

Ga linksaf, over de brug: Jl Kakap. (Werfstraat).

Links: VOC Galangan.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Timmerwerf 01Foto uit 1984 van de in 1997 gerenoveerde Timmerwerf van de VOC. [Oud Batavia I, 346-347], [Oud Batavia I, 350-351] 
Wij begaven ons nu naar de werf, en naar de haven, waar ik twee tjunias of groote inlandsche vrachtschuiten zag binnenkomen met militairen beladen. Het was een detachement, dat pas uit Europa was aangekomen en thans ontscheept werd.
[Olivier – Tafereelen I, 159-160] Wij weten […] niet altijd wie de voornaamste werken, raadhuizen, kerken, stadswoningen, stadspoorten enz., enz. hebben gebouwd. [Oude Hollandsche Bouwkunst, 39] 


Links: Raja Kuring, de rond 1997 gerenoveerde Ankerwerf.

Ga aan het eind van het gebouw twee maal linksaf, om de renovatie te zien.

De Groote Boom (het kantoor van de ontvanger en het entrepot) lag op de plaats van het viaduct van de Jl Tol.
Eerder lag aan deze kant van de kali de vismarkt. [Oud Batavia I, 365].

ILW Jakarta 1 Havenkanaal VischmarktSedert de haven van Tandjong-Priok in gebruik werd genomen, is de levendigheid aan den boom en op de Kali Besar (‘groote rivier’), zooals hier de Tji Liwoeng genoemd wordt, heel wat minder geworden . [Indië, geïllustreerd weekblad-3, 152] 
Wat toevloed? welk gewoel? de Vischmarkt, langs het nat
Zo luchtig opgeboud, lokt hier de gantsche stad
By honderd schuiten, met een ryke vangst volladen.
[Du Perron – De muze van Jan Compagnie, 160-161] 
Al de Djakartase kali’s, goten en grachten schuiven heel langzaam naar zee, net als de kano van Paul van Ostayen. Hoe dichter bij zee, hoe langzamer het gaat. Bij Kali Besar schijnt het helemaal niet meer schuiven en dicht bij Pasar Ikan schuift het vaak weer terug. Hier is het water zo op het oog taai-vloeibaar.
[Robinson – Piekerans van een straatslijper, 69-70] 


Ga onder het spoorwegviaduct door en ga rechtdoor: Jl Kali Besar Barat.

In de 18e en 19e eeuw was de naam ‘de Groote Rivier’. Eind 19e eeuw werd de naam veranderd in ‘Kali Besar’. De daaraan gelegen kades heetten ‘Kali Besar West’ en ‘Kali Besar Oost’.

Rechts: Jembatan Kota Intan


Een uitstapje naar het restant van de Oostzijdse Pakhuizen.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Detail Stadskaart van de Gemeente BataviaDetail Stadskaart van de Gemeente Batavia (1921) →

Ga linksaf, de brug naast de Hoenderpasarbrug over en 
rechtdoor Jl Nelayan Timur. (Amsterdamstraat)
Ga linksaf: Jl Tongkol. (Kasteelweg)

Bij het spoorwegviaduct lag de Amsterdamsche Poort[Oud Batavia I, 147] 
Toen weer terug, langs het ‘heilige’ kanon en door de Poort – (wat hebben ze die mooi gewit).
[Walraven – Brieven, 855-856].

Ga na het spoorwegviaduct en het viaduct van de tolweg: rechtsaf: het terrein op.
Na ± 200 m schuin links, een schuin op de looprichting staand gebouw:

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Oostzijdse PakhuizenHet laatste restant van de Oostzijdse Pakhuizen
Tussen 1748 en 1759 zette men de drie pakhuizen. [Oud Batavia I, 371].
Die, welke aan de de andere zijde van de rivier liggen en de Oostzijdsche pakhuizen genoemd worden, komen bij de eerstgenoemden niet in aanmerking zoo min wat hunne hechtheid als wat hunne ruimte en fraaiheid betreft
[Olivier – Tafereelen I, 160] 
Monumentenzorg was een instelling van voor WO II …. [Indië, geïllustreerd weekblad-7, 377-378] 
Foto uit 2005.

 

Vervolg de route over de Jl Kali Besar Barat.

Rechts: 48 Gebouwen met bruine, houten bovenbouw. (Catz Java Trading Co.)

Rechts: 44-47 "de Rivier" Hotel (1995).

Rechts: 43 Samudera Indonesia.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal MaintzHandelsvennootschap v/h Maintz & Co en Consulaat van Noorwegen en van Portugal
(1920, AIA – Ghijssels).

De agente van de DAGD te Batavia, de firma Maintz & Co., verzocht toen aan onze regering een ambtenaar naar Colombo te zenden voor het voeren van onderhandelingen met de regering van Ceylon over de lading van het schip.
[Koch - Verantwoording, 81] 


Rechts: 41. Wira Pratama Kencana.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal HandelsbankAfdeeling Landsaanschaffing van het Dept. Econ. Zaken. (Indisch Centraal Aanschaffings-kantoor, Afdeeling aardoliën, papier e.d., Technologische afdeeling enz).
Voordien Nederlandsch Indische Handelsbank (1878).
[Het bankwezen 117-128] 

Batavia, 23 Mei 1869. Nieuws is hier niet, als alleen dat er een weinig windhandel gedreven wordt in tramway-aktiën, en de Indische Handelsbank door de Bataviasche Weeskamer gedagvaard is wegens smerige transaktiën in de nog smeriger zaken van Lichtenberg.
[Huet – Brieven II, 97] 


Rechts: 40 “Toshiba” – “Topjaya”.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal John PeetJohn Peet & Co (1919, AIA – Ghijssels).

Een hunner moest in staat zijn, de sterk gecomprimeerde taal der Reuter-telegrammen te ontcijferen. Dat vereiste een routine van maanden. Agent van Reuter was destijds de Engelse handelsfirma John Peet te Batavia, waar een employé des middags voor de distributie van die telegrammen over de daarop geabonneerde bladen zorgde.
[Koch – Batig slot, 166] 


Links: Polisi Pos (Service Station van de Koloniale Petroleum Verkoop Mij).

Links: Brug over Kali Besar (Middelpuntsbrug).

ILW Jakarta 1 Havenkanaal MiddelpuntsbrugIk had nauwelijks een halve gulden bij mij, en dezelfde reflex-beweging had plaats: ik riep hem toe te wachten en rende zo hard ik kon de brug van de Kali Besar over, terug naar de krant, omdat ik kans had er de chef-corrector nog aan te treffen. Ik vond hem ook en vroeg hem haastig een gulden, toen holde ik terug en vond de inlander nog op mij wachten.
[Du Perron – Het land van herkomst, 218-219] 

De oudste brug over de kali [Oud Batavia I, 267, 268] bij het Middelpunt [Oud Batavia I, 101].


Rechts: Jl Kopi (Utrechtsche straat).


Rechts: “1927” Old City.


Rechts: 14-15 Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Hong Kong14. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation.

15. Hongkong Bank Building, waarin gevestigd: Federation of British Industries, Asia Life Insurance Company, Sun Lfe Assurance Co. of Canada, The United States Life Ins. Co.Hongkong & Shanghai Banking Corporation.

Het gebouw van The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, in de wandeling Hongkong Bank genoemd, is in de jaren 1910/1911, volgens de plannen van het Architecten-Bureau Ed. Cuypers en Hulswit te Weltevreden gebouwd. […]
Het nieuwe gebouw heeft een breedte van ± 19 M. bij een diepte van ± 53 M. en is aan de voorzijde over het trottoir heen gebouwd, waardoor een gaanderij ontstaat tot bescherming tegen zon en regen.
Wanneer het plan van den toenmaligen rooimeester, om bij verbouwing van andere perceelen, deze eveneens over het trottoir heen te bouwen, wordt gehandhaafd, zal zoodoende langs de geheele Kali Besar een flinke doorloopende galerij, die beslist noodig is, worden gevormd. [Het Nederlandsch-Indisch Huis-1, 13-17], [De Locomotief, 30 October 1911] 

NB. Steen links van de linker deur.


Rechts: 11 ‘Toko Merah’.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Toko MerahJacobson van den Berg & Co.
…alleen heeft de architect, om het oud-Hollandsch aanzien van het geheel te verhoogen, de muren aan de buitenzijde opgetrokken van roode in metselwerk gevoegde baksteen, hetgeen oorspronkelijk niet zoo geweest is. Deze muren waren gewoon wit gepleisterd, zonder eenige versiering. [Nederlandsch Indië – Oud & Nieuw-12, 11-18] 
De zoo hooggeroemde interieurkunst der Hollanders leed hier volkomen schipbreuk, want het binnenhuis gelijkvloers vertoont onmiskenbare Chineesche trekken. Het is al rood en goud, dat schittert en blinkt en men vraagt zich onwillekeurig af, of men bij een Chinees te gast is. [Oude Hollandsche Bouwkunst, 52-53] 
[1920] Beide herstellingen hebben plaats onder leiding van den Heer Van Hoytema, den bekenden ingenieur voor ’s Lands gebouwen. [Het Indische Leven-2-7, 130-131, 132] 
Jammer genoeg hebben de belendende moderne gebouwen een vooruitspringende galerij. [Locale Techniek-6-1,1]  
In 1786 werd het [Heerenlogement] afgebroken en voor een nieuw logement de beide huizen aangekocht, die thans de Toko Merah of Bank voor Indië aan Kalibesar West uitmaken. [Oud Batavia II, 31-32], [Indië, geïllustreerd weekblad-7, Bijblad 28-11-23, 8]
Het Indische Leven -2-49, 976 (1021) →


Rechts: 6 “Banteng Building” – Kantor Advokat.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Banteng Building 2ILW Jakarta 1 Havenkanaal Gebr Sutorius CoBanteng Building, was vóór 1932:

N.V. Gebr. Sutorius & Co. Handel Maatschappij – Import van manufacturen, kramerijen, bulkgoederen, levensmiddelen en dranken.
Bijschrift bij foto: ‘De magazijnen te Batavia van Grootpa Sutorius’.
Dit was een van de voorvaderen van de beheerder van deze website.


Rechts: 4

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Firma Tels CoBank of China, voordien Firma Tels & Co
In de eerste plaats springt in het oog, dat hier de voorgevel ongerept bewaard is gebleven; de muur is opgemetseld van rood geschilderde baksteenen, zooals duidelijk zichtbaar is op plaatsen, waar het pleisterwerk heeft losgelaten. [Het Indische Leven-2-8, 144-145] 
Zoo had men aan de Westzijde van de Kali-Besar nooit galerijbouw moeten voorschrijven, waardoor de enkele oude huizen zonder galerij thans in de verdrukking staan, terwijl die galerijbouw nu weerverlaten wordt, omdat er toch geen behoefte aan blijkt te bestaan. [Locale Techniek-6-1, 7-8] 
Aanvankelijk, d.i. na de voltooiing van het historische Kasteel (gesloopt onder Daendels) bouwden de Nederlanders op Jakarta olim [eertijds] een stad, gelijk ze dat in ’t vaderland gedaan zouden hebben. [Nederlandsch Indië – Oud & Nieuw-2, 59, 61] 


Rechts: Hoekpand, in slechte toestand.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Chartered Bank BuildingChartered Bank Building, waarin gevestigd: Chartered Bank of India, Australia and China, Import Afdeeling van Handelmij. “Kian Gwan”, Hoofdkantoor, Maclaine, Watson & Co. e.a.

Op 27 Februari j.l. [1921] had de eerste steen-legging plaats van het nieuwe gebouw der Chartered Bank of India, Australia and China. [Het Indische Leven-2-35, 692] 
… ongetwijfeld het grootste gebouw van Indië. [Het Indische Leven-4-29, 569] →

De geest ook onder de Oostersche rassen veranderde. De geest van gemoedelijkheid verdween. Zij willen iets grootsch zien en geïmponeerd worden. Dit is een in zekeren zin psychologische factor van zeer groote beteekenis. Zij speelt ook haar belangrijke rol in Indië. De Chineesche handelsman heeft de – noem het een ietwat kinderlijke – behoefte geïmponeerd te worden. Het versterkt zijn vertrouwen, hij houdt er van zaken te doen in een wijdsch milieu. [Nederlandsch Indië – Oud & Nieuw-7, 140-143] 
… de firma Maclaine Watson telegrafisch bericht heeft gekregen geen zgn. througtickets meer voor dames naar Hongkong, Engeland of Nederland te boeken. [De Locomotief, 28 Maart 1917] 


Ga rechtsaf: Jl Malaka (Malakastraat).

Rechts: Jl Roa Malaka (Roa Malaka voordien Jonkersgracht).

Rechts: Hoek Jl Malaka / Roa Malaka stond in 2012 nog het laatste ‘oude huisje’.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Roa MalakkaOp de Roa Malakka (de Jonkersgracht) zijn nog mooie huisjes, die ook van binnen mooi houtwerk bevatten. Ik weet het. Maar ze zijn nu onbewoond en dus gesloten, en ik heb geen tijd den eigenaar op te schommelen. Het doet mij slechts genoegen, dat het er tenminste nog alles is en ik hoop, dat men het voor vernieling zal bewaren, zoolang mogelijk.
[Walraven – Eendagsvliegen, 291] 
Een straat met aanzien [Oud Batavia I, 263a]; een plaats voor de Portugezen [Oud Batavia I, 105-107] 
De Arabieren en Mooren *) zijn op Java niet zeer talrijk; men treft hen gewoonlijk slechts in de steden en in de hoofdplaatsen der residentiën aan. Te Batavia bewonen zij voornamelijk de Roea Malacca en den Moorschen passar, en hebben een opperhoofd, die den titel van Majoor voert.
[Olivier – Tafereelen II, 187] 
*) [Oud Batavia I, 480] 

 

Links: 7-9 ITC

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Borneo CompanyN.V. Handel Maatschappij Deli – Atjeh.
Voordien Borneo Company.

[1923] Het nieuwe gebouw der Borneo Company, dat in de plaats van het oude gekomen is aan de Roa Malakka in Batavia.
Dit voorbeeld van een practisch èn aesthetisch kantoor-gebouw in de tropen werd ontworpen en uitgevoerd door het Architecten- en Ingenieurs-Bureau Hulswit – Fermont en Ed.Cuypers. [Het Indische Leven-4-44, 876] →


Ga terug richting de Kali Besar

Rechts: 1 Telekom.


Óp een kaart uit 1820 staat op de plaats van het telefoonkantoor het woord ‘Beurs’. [Indië, geïllustreerd weekblad-3, 155], [Oud Batavia I, 368] De kruising Jl Kali Besar Barat / Jl Malaka heette voor de oorlog Beursplein.

Ga de brug over.

Op de brug zicht op de achterkant van Museum Bank Indonesia.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Javasche Bank

De Javasche Bank.
Het hoofdbureau der Javasche Bank te Batavia, is van hare oprichting af, gevestigd geweest in het thans nog door haar geoccupeerde pand aan den oever der Tjiliwoeng tegenover het Chineesche kamp. [Nederlandsch Indië – Oud & Nieuw-3, 317-318] 
[Te zien is] den hoofdgevel aan de Kali Besar, welke een lengte heeft van 103 M. en waar o.a. de directie-vertrekken en bibliotheek zijn gelegen. In de toekomst, na doortrekking van den weg Kali Besar W., zal een afzonderlijke toegang voor de Directie hier gemaakt kunnen worden. [Het Ned. en Ned.-Ind. Huis-17, 114-118] 


Ga linksaf: Jl Kali Besar Timur (Kali Besar Oost).

Rechts: 1-2 PT.Skaha (houten bovenbouw).

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Assurantiekantoor Langeveldt Schröder1. Assurantiekantoor Langeveldt – Schröder.
2. Goedang Kakaco – Kerkhoff, Kerstholt & Co., Importeurs.Bij de nieuwe lokalen heeft men het overstek der verdieping gesteund door gemetselde pijlers en bogen, bij de oudere gebouwen heeft men dit gedaan op rond-massiefijzeren stangen van ± 7 cm. middellijn. De nieuwe gebouwen doen rustig en soliede, de oude ondersteuning doet vrees ontstaan voor invallen. Toch zijn deze ijzeren steunen statisch voldoende sterk, want geen enkele knik of buiging is te zien en van instorten ervan hebben wij nooit gehoord. Het ijzer heeft bij deze constructie te weinig massa om te kunnen bevredigen. [Indisch Bouwkundig Tijdschrift-15, 119] 


Rechts: 5-7 Bhenda Ghara Reksa.


Rechts in slechte toestand. 

ILW Jakarta 1 Havenkanaal MUCH 01ILW Jakarta 1 Havenkanaal MUCH 02Borsumij: N.V. Borneo Sumatra Handelmaatschappij.

Voordien MUCH: Maatschappij voor Uitvoer en Commissiehandel. (1915, Cuypers-Hulswit)
Het nieuwe gebouw der Much bestaat feitelijk uit twee gebouwen, n.l. het hoofdgebouw aan de Kali Besar dat door de Much zelf wordt gebruikt en een gebouw aan de Binnen Nieuwpoortstraat dat bestemd is om te worden verhuurd.
[Het Nederlandsch-Indisch Huis-3, 37-45] 


Rechts: 10 Jasa Raharja.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Blom Van der AaAssurantiekantoor Blom & Van der Aa, Assurantiekantoor Combinatie Sluyters & Co en de Java-China-Japan Lijn.
[Indië, geïllustreerd weekblad -4, 103] 
Java-China-Japan Lijn: De directie is zoo vol lof over de prestaties van het personeel en uit in haar jaarverslag haar welgemeenden dank. Tegelijkertijd komt er f 45.000,-- beschikbaar van de overwinst ten bate van het personeel. Maar... al dat geld gaat naar het walpersoneel en het varende personeel krijgt niets!
[Walraven – Brieven, 259] 

De assurantiekantoren: met een gezamenlijk kapitaal van f 11.200.000.- sluiten voor gezamenlijke rekening verzekeringen op woonhuizen, inboedels, pakhuizen, koopmansgoederen, landbouwprodukten, gebouwen van ondernemingen, waschgoederen bij den waschman. [De Locomotief, 7 September 1911] 
NB. Tegeltableaus voorstellende een schip op zee en een huis in vlammenkrans.
NB. Op het dak ‘Assurantie kantoor’.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal handelskantoren… de handelskantoren aangeduid, zijn meestal ruime gebouwen van twee verdiepingen. Het bovengedeelte, blijkbaar in vroeger jaren in gebruik geweest als woning, dient nu tot kantoorlokalen, de onderste verdieping tot pakhuis en bergplaats.
[Van Maurik – Indrukken van een Tòtòk, 107-108] 
…, om nijver aan hun schrijftafels, aan de tikmachines, of met de handen in rijst en koffiemonsters, zich bijna onafgebroken tot vijf uur bezig te houden en te vechten in den meedoogenloozen kamp… om goud… en een villa aan den Scheveningschen Weg of in Arnhem.
[Wermeskerken – Langs de gordel, 53-54] 
In het begin van 18de eeuw handelden hier Chinezen…
Maar hoê! wat koopgewoel heeft hier myn oog te aanschouwen, By zo veel winkels langs de stroomende rivier?
[Du Perron – De muze van Jan Compagnie, 157-159] 


Rechts: zijstraat Jl Kali Besar Timur IV (Lloydstraat, voordien Theewaterstraat).

Rechts In slechte toestand.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal RotterdamInternationale Crediet- en Handelsvereniging ‘Rotterdam’ en de Rotterdamsche Lloyd.
(1913, Hulswit, Fermont en Cuypers).
Het jaar 1883 bracht de invoering van een aparte gouvernementstelefoondienst en de verwezenlijking der plannen tot oprichting van de naamlooze vennóótschap ‘Rotterdamsche Lloyd’. De stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’ bestond toen al twaalf jaar lang, want haar eerste schip kwam hier op 9 September 1871 aan.
[Ido – Indië in den goeden ouden tijd I, 147-148] 

De ingang van de Lloyd bevindt zich op den hoek van Kali Besar en Theewaterstraat en die van de Internationale in het midden van den gevel aan de Theewaterstraat.
[Het Nederlandsch-Indisch Huis-1, 169-174] 


Rechts In zeer slechte toestand.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Boekhandel Kolff CoBoekhandel Kolff & Co, Filiaal Btavia.

Milde spot met de kennis van zaken waarmee Kolff geliquideerd wordt door Japansche 'experts' uit de boekhandel die van Westersche boeken misschien de titels en misschien ook dàt niet kunnen lezen.
[Jansen – In deze halve gevangenis, 265] 
De Firma G. Kolff & Co. te Weltevreden heeft eenige series prent-briefkaarten uitgegeven. [Het Indische Leven-2-3, 60] 
[1920] De Firma G. Kolff en Co. te Batavia heeft te Leiden een agentschap gevestigd.
[Indië, geïllustreerd weekblad-I-3, 723]


Ga rechtsaf: Jl Kali Besar Timur III (Pasar Pisang, [Oud Batavia I, 361] ).

Links: westhoek zijstraat Jl Teh (Theewaterstraat). In slechte toestand.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Hollandse stijlOude huisjes in Hollandse stijl.
Het is voornamelijk in de groote steden van Java, dat men nog kleinere huizen in zuiveren Hollandschen stijl kan aantreffen. Zij onderscheiden zich door blinde schoorsteenen en getrapte zijgevels. [Oude Hollandsche Bouwkunst, 53-54] 
Boven op de nok staat nog steeds het schoorsteentje (thans niet meer zoo hoog als oorspronkelijk) en aan het ondereind van den band, boven de uitsteker, het onderste trapje. Deze beide dingen, het schoorsteentje en het in het dak uitstekende trapje, zijn misschien het meest kenmerkende deel van het Bataviasche huis. Al is de onderbouw nog zoo veranderd, aan het schoorsteentje herkent men onmiddellijk den Hollandschen oorsprong of de nabootsing van den Hollandschen stijl. [Oud Batavia II, 40-41]


Links: Jl Teh.

De naam Heerenstraat werd in het begin van de 20ste eeuw veranderd in Theewaterstraat. [Oud Batavia I, 269], [Oud Batavia I, 508]
De Heerenstraat en de volgende zijstraat, de Prinsenstraat [Jl Cengkeh] liggen in het oudste gedeelte van de stad. [Oud Batavia I, 46-47] 

Onder [G.G.] Van Diemen werd in 1637 ‘een last uitgevaardigd’ aan de bewoners van de Heerenstraat en de Prinsenstraat om die straten op te hogen en met koraalsteen te bestrooien. [Indisch Bouwkundig Tijdschrift-9,125] 


Rechts: Dasaad Musnin Building. In zeer slechte toestand.


Rechts: Achterkant van Kantor Pos.

De bouw van het nieuwe postkantoor te Batavia-stad, maakte een eind aan het bestaan van een aardig Chineesch huisje, dat onder Hollandschen invloed gebouwd was op den hoek van de Prinsenstraat en de gedempte Leeuwinnegracht. [Locale Techniek-6-1, 5-6] 


Links: 9 (Hoofdkantoor Erdmann & Sielcken).

Rechts: Jl Pos Kota (Postkantoorweg)

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Tijgersgracht 2in vroeger eeuwen de bekende Tijgersgracht.De Tygers gragt zeer fraay ten toone, dat is het Puikje van de Stad,
[Du Perron – De muze van Jan Compagnie, 130, 133-135] 
De Tygersgracht, waar op Batavië mag roemen, en zich om dit sieraad de pronk van 't Oosten noemen,
[Du Perron – De muze van Jan Compagnie, 153, 154-155] 
Maar eerstens muntte de Tijgersgracht uit door hare lengte van ongeveer 750 Meter en hare schoone breedte;
[Oud Batavia I, 263].

[Oud Batavia – Platen Album, K 16] →


Rechts: Jl Kemukus (Binnen Kaaimanstraat, voordien Binnen Kaaimansgracht).
Tussen de Tijgersgracht en de Binnen Kaaimansgracht lag in de VOC-tijd het slaven- en ambachtskwartier. [Oud Batavia I, 96], [Oud Batavia I, 351-353] 

Links in slechte toestand. 

ILW Jakarta 1 Havenkanaal Geo WehryGeo Wehry & Co (1925-1928, A.I.A).
Centrale Inkoop (Afdeeling: Manufacturen, Kramerijen), Afdeeling Import (Manufacturen, Kramerijen, Klokken en Horloges, Springstoffen en Munitie, Papier, Foto-art. en Lampen, Prov. en Dranken), Afdeeling Cultures, Afdeeling Financiën, Inspectie (Monopolies, Industrie, Financiën, Cultures).
[Het Indische Leven - 9, 1096] →
… een foto van het nieuwe, imposante kantoorgebouw der Firma Geo. Wehry & Co. te Batavia. Naar men ons mededeelt, zal de opening plaats vinden op Woensdag 16 dezer [Mei 1928], ’s morgens om 10 uur. Er worden geen speciale invitaties rondgezonden, doch ieder belangstellende is welkom.


Vervolg de weg: Jl Kunir, tot de brug over de Kali Ciliwung.
In vroeger tijd de brug over de Stadsbuitengracht bij de belangrijke Rotterdammer Poort. [Oud Batavia I, 223, 224-225] 

Naar het noorden (links) zicht op het spoorwegviaduct.

ILW Jakarta 1 Havenkanaal BuitengrachtIn het halfduister voortkruipend langs de spoorbaan naar het viaduct over de Buitengracht – waar het pakhuis stond, dat vannacht “aan de beurt" was – zagen wij in de verse nog juist ’n paar bruine gestalten weghollen, één sprong in het water en zwom naar den overkant, iets lichts boven z'n hoofd uithoudend, dat kostbaarder scheen dan zijn leven.
[Fabricius – Hoe ik Indië terugvond, 76-78] 

 

De laatste waarnemingen zijn gedaan in 2015.
Bijgewerkt in september 2015.


De wandeling in PDF formaat