door W. Leertouwer, Uitgave: Administratiekantoor A.C. van Pernis, Semarang

 

Semarang Jaarboek 1935, 56

[Semarang 1 – Concern]

Door dezen trek naar Bodjong verliest de oude handelswijk wel iets van haar beteekenis. Zelfs de Chineesche kamp ondergaat de invloed van deze trek; er is ook onder de Chineesche tokohouders een neiging om aan Bodjong of een der zijstraten eerste-klasse winkelzaken te openen.
Toch heeft het grootste Chineesche concern van Java – het alombekende Oei Tiong Ham concern – voor het bouwen van zijn nieuwe hoofdkantoor nog de voorkeur gegeven aan de Hoogendorpstraat, maar dat geschiedde hoofdzakelijk om redenen van piëteit: men wilde het hoofdgebouw vestigen op de plek waar wijlen majoor Oei Tiong Ham jarenlang zijn kantoor heeft gehouden.
Dit in moderne stijl opgetrokken gebouw, is het fraaiste voorbeeld van utiliteitsbouw in de stad Semarang. Het zal echter spoedig op zij gestreefd worden door het nieuwe gebouw van de Java’sche Bank aan Bodjong.

 

Semarang Jaarboek 1935, 56a

[Semarang 2 – Javasche Bank] 

[1935] Door dezen trek naar Bodjong verliest de oude handelswijk wel iets van haar beteekenis. Zelfs de Chineesche kamp ondergaat de invloed van deze trek; er is ook onder de Chineesche tokohouders een neiging om aan Bodjong of een der zijstraten eerste-klasse winkelzaken te openen.
Toch heeft het grootste Chineesche concern van Java – het alombekende Oei Tiong Ham concern – voor het bouwen van zijn nieuwe hoofdkantoor nog de voorkeur gegeven aan de Hoogendorpstraat, maar dat geschiedde hoofdzakelijk om redenen van piëteit: men wilde het hoofdgebouw vestigen op de plek waar wijlen majoor Oei Tiong Ham jarenlang zijn kantoor heeft gehouden.
Dit in moderne stijl opgetrokken gebouw, is het fraaiste voorbeeld van utiliteitsbouw in de stad Semarang. Het zal echter spoedig op zij gestreefd worden door het nieuwe gebouw van de Java’sche Bank aan Bodjong. Dat gebouw is vrijwel gereed en wordt binnen enkele weken in gebruik in gebruik genomen. Het ligt op een bijzonder fraai punt aan Bodjong en versterkt door zijn monumentale karakter krachtig het imposante stadsbeeld daar ter plaatse.

 

Semarang Jaarboek 1935, 141-142

[Semarang 1 – Concern]

Wanneer wij ’t imposante kantoorgebouw van ’t Concern binnentreden […] dan treft ’t ons in de allereerste plats hoe de ontwerper, de bekende architect Liem Bwan Tjie voorop heeft gesteld licht en lucht. Het zeer ruime en zoowel door boven- als zijlicht ruim bedeelde gebouw treft ons door frischheid en luchtigheid, nergens die bedompte atmosfeer, welke zoo vaak de Indische kantoren kenmerkt.
Wanneer wij dan verder rondzien, krijgen wij den indruk dat in dat kantoorgebouw gewerkt wordt en hard gewerkt. Niettegenstaande de malaise heerscht overal bedrijvigheid, het is de geest van den oprichter van dit enorme handelslichaam, den alom bekenden Majoor Oei Tiong Ham, die rondwaart en aanspoort om voort te zetten, wat door hem op zoo’n grootsche schaal werd begonnen. Maar wanneer wij dan even Majoor Oei Tiong Ham herdenken, dan is het vooral ook om het vele dat hij voor Semarang, zoowel op economisch als op philantropisch gebied gedaan heeft, dat woord van appreciatie hier in dit boekje op zijn plaats is.

 

Semarang Jaarboek 1935, 143-144

[Semarang 1 – NILLMIJ]

Het is bekend, dat de Nillmij in haar ruim 75-jarig bestaan de door Ford onder woorden gebrachte stelling nl.: ‘de klant is koning’ huldigt. Het begrip ‘service geven’ gebood, zooveel als mogelijk was, het bedrijf te doordringen van de wenschen van het publiek, waaruit voortvloeide, een innig samengaan tusschen de verzekeringstechnische afdeeling en de direct met ’t publiek in contact staande verkoopsafdeeling, de ‘buitendienst’, zooals die afdeling van het levensverzekeringsbedrijf wordt genoemd.
Een en ander gaf den stoot tot het doen verrijzen van de bekende Nillmij-gebouwen in de groote centra der Indische samenleving, welke krachtig mee helpen tot verdere naamsvestiging en vergrooting van het aanzien der Maatschappij.
Werden respectievelijk in 1910 en 1912 reeds eigen kantoorgebouwen betrokken te Soerabaia en Batavia, in de oorlogsjaren 1916-1919 werd hier te Semarang het fraaie Nillmij-gebouw aan de Heerenstraat hoek Kerkstraat gesticht […].
Daar de leiders van deze kantoren in vele opzichten een ruime bevoegdheid verkregen, gaf dit een wel overwogen decentralisatie in de administratie en de acquisitie, waardoor practisch gesproken de belangen der Nillmij-verzekerden overal plaatselijk kunnen worden behartigd en alle mogelijke transacties vlot en coulant kunnen worden afgedaan.